Zarządzanie ryzykiem projektu Przekierowano ze strony: Project risk management ang. project risk management

Zarządzanie ryzykiem projektu – obszar zarządzania projektem, który obejmuje procesy identyfikacji, analizowania i odpowiadania na ryzyko w projekcie.

Ryzyko

Ryzyko związane jest nierozłącznie z podejmowaniem decyzji. Rzadko menedżer może pozwolić sobie na komfort zadecydowania w sytuacji całkowitej pewności, po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji i pełnym przewidzeniu przyszłych skutków. W większości przypadków konieczne jest założenie pewnego prawdopodobieństwa wystąpienia czynników zakłócających i wspomagających.

Z tego punktu widzenia dzielimy decyzje na:
 • podejmowane w warunkach pewności, gdy dysponujemy wszystkimi potrzebnymi informacjami,
 • podejmowane w warunkach niepewności, gdy nie wiemy nic przyszłych stanach systemu i otoczenia,
 • podejmowane w warunkach ryzyka, gdy możemy ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia różnych stanów otoczenia, jak i systemu na podstawie posiadanych informacji.


Ryzyko najczęściej definiowane jest jako niebezpieczeństwo poniesienia straty, możliwość wystąpienia wydarzenia szkodzącego lub nieosiągnięcia celu. Można je także określić jako taką sytuację, w której przyszłych warunków gospodarowania nie można przewidzieć z całą pewnością, znany jest natomiast rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia tych warunków.

Istnieje szereg podziałów ryzyka. Możemy wyróżnić ryzyko:
 • właściwe, czyli oparte o zasady prawa wielkich liczb - pożar, klęska,
 • subiektywne - wynikające z niedoskonałości człowieka, dokonującego analizy i podejmującego decyzję
 • obiektywne - nieprzewidywalne, np. odkrycie rewolucjonizujące przemysł energetyczny.


W przypadku analizy ryzyka dotyczącego bezpośrednio organizacji możemy mówić o stałym (dotyczącym całego systemu gospodarczego) oraz niestałym (dotyczącym danej firmy).Biorąc pod uwagę zmienne warunki działalności gospodarczej S. Nahotko wyróżnia następujące rodzaje ryzyka:
 • działalności - zależne od wahań popytu, cen,
 • płynności - oznaczające, że składnik aktywów może nie znaleźć natychmiast nabywcy chętnego do jego zakupu po cenie rynkowej,
 • nieściągalności - występujące, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić długu lub odsetek,
 • rynkowe - ryzyko globalnych zmian na rynku (np. bessa na giełdzie),
 • stopy procentowej - odnoszące się do wahań kursów papierów wartościowych, walut i stóp procentowych,
 • siły nabywczej - możliwość nie uzyskania z inwestycji takiej wielkości siły nabywczej, jaką się zainwestowało.


W zależności od ilości i jakości informacji możemy mówić o ryzyku:
 • normalnym - takim, które musimy podjąć, bo jest ono naturalne dla procesów gospodarczych,
 • dopuszczalnym, na które możemy sobie pozwolić,
 • niedopuszczalnym - przekraczającym poziom dopuszczalny,
 • niezbędnym, czyli takim na które nie można sobie nie pozwolić.


Ryzyko jest naturalnym zjawiskiem gospodarczym i nie można go wyeliminować. Można je natomiast ograniczać (redukować) poprzez rozpoznawanie, kształtowanie, badanie możliwych stanów przyszłości, odpowiednią kontrolę realizacji zadań, dywersyfikację działalności oraz racjonalizację ryzyka (czyli podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wyników analiz poziomu ryzyka).

Pojęcie ryzyka używane jest w sytuacji, gdy rezultat jaki będzie osiągnięty w przyszłości nie jest znany, ale możliwe jest zidentyfikowanie przyszłych sytuacji. Wiąże się ono przede wszystkim z procesem prowadzącym do dostarczania określonego produktu lub usługi w określonym czasie, przy określonych kosztach. Zarządzanie ryzykiem w projekcie dotyczy rozpoznawania i identyfikacji ryzyka, z jakim przedsiębiorstwo może się zetknąć , jego kontrolowania i pomiaru.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.