Kierownik projektu Przekierowano ze strony: Project manager ang. Project Manager, PM

Kierownik projektu (menedżer projektu) – członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu. jest główną osobą odpowiedzialną za powodzenie projektu. Jest on wybierany przez udziałowca, czyli zwykle osobę z zarządu firmy, do której należy zapewnienie odpowiednich środków (finansowych, czy zasobów ludzkich). Udziałowiec projektu nie musi posiadać wiedzy na temat samego systemu i jego funkcjonalności. W celu przełożenia wizji i celów biznesowych na konkretne zadania odzwierciedlone w nowym systemie, sponsor projektu powołuje menedżera projektu. Jest on prawą ręką udziałowca i jest odpowiedzialny za organizację projektu. Planuje zadania, organizuje i przypisuje zasoby, monitoruje realizację, kontroluje wykonanie zadań i ewentualnie je koryguje). Dba o przepływ informacji i właściwą komunikację pomiędzy zespołami projektowymi, promuje projekt wewnątrz firmy, a udziałowiec promuje go na poziomie zarządu. Menedżer projektu musi wykazać się znajomością i umiejętnością praktycznego wykorzystania twardych metod i technik kierowania projektem, jak również w niektórych przypadkach być liderem zespołu projektowego. Menedżer projektu kontroluje projekt monitorując trzy najważniejsze jego parametry oraz zależności pomiędzy nimi: CZAS-KOSZTY-JAKOŚĆ.

Spis treści

Kierownik projektu w strukturze organizacyjnej

Kierownik projektu spełnia jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacyjnej. Jednak rola ta jest różna i zależy od typu występującej w organizacji struktury. Do najczęściej występujących zaliczamy:

 • Strukturę funkcjonalną - opartą na zasadzie specjalizacji i hierarchicznego podporządkowania, gdzie kierownik pełni funkcję kierownika funkcjonalnego. Zarządzanie zespołem projektowym jest łatwe, ponieważ stosuje się wcześniej ustalone techniki i narzędzia. Jednak za wadę może być uważany brak centralnej odpowiedzialności za projekt.
 • Strukturę macierzową - gdzie zespół projektowy odpowiada za realizację projektu przed dwoma kierownikami: funkcjonalnym i kierownikiem projektu. Zaletą tej struktury jest to, że gdy w organizacji realizowanych jest więcej niż jeden projekt, odpowiedzialnych osób jest więcej- nie tylko kierownik projektu. Kilku przełożonych może jednak negatywnie wpływać na przepływ dokumentów, może powodować konflikty i trudności w porozumiewaniu się między zespołem, a kierownikiem.
 • Strukturę zespołową - gdzie kierownik projektu bierze centralną odpowiedzialność za projekt. Charakterystyczne cechy to także: szybkość podejmowania decyzji na stanowisku kierowniczym, a także wysoka motywacja zespołu. Jednak konieczność tworzenia nowego zespołu dla realizacji każdego projektu wpływa negatywnie na zarządzanie zespołem przez kierownika.


Podstawowe funkcje oraz umiejętności kierownika projektu

Kierownik projektu aby sprawnie zorganizować zespół projektowy i dobrze nim zarządzać powinien pełnić podstawowe funkcje:
 • planowania,
 • organizowania,
 • motywowania,
 • kontrolowania.


Kierownik projektu powinien opanować umiejętności z wielu różnych, powiązanych ze sobą dziedzin, a także powinien wyróżniać się szczególnymi cechami charakteru. Do ważniejszych kierowniczych umiejętności zalicza się:
 • prowadzenie negocjacji z osobami związanymi bezpośrednio z projektem, z klientami, a także samym zespołem projektowym,
 • budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu,
 • przewodzenie, kierowanie zespołem,
 • komunikowanie się z podwładnymi, nawiązywanie z nimi kontaktu,
 • motywowanie ludzi do sprawnego działania,
 • podejmowanie trafnych decyzji.


Kompetencje kierownicze:
 • wyższe wykształcenie i doświadczenie,
 • opanowanie i uczciwość,
 • posiadanie zdolności analitycznych i interpersonalnych,
 • zdolności do przywództwa.


Najważniejsze obowiązki kierownika projektowego:
 • określenie zadań do rozwiązania przez zespół projektowy,
 • dobranie kompetentnych członków zespołu i rozdzielenie im poszczególnych zadań do zrealizowania,
 • prowadzenie zespołem, a także motywowanie podwładnych do efektywnego działania,
 • podejmowanie trafnych decyzji i kontrolowanie przebiegu pracy,
 • razem z zespołem projektowym powinien podejmować decyzje związane z wykorzystaniem środków, powinien analizować cele projektowe i alternatywne rozwiązania,
 • jest pośrednikiem między zespołem projektowym, a kierownictwem.


Pożądane cechy kierownika projektu

Jedną z najwyżej cenionych umiejętności menedżera jest zarządzenie czasem swoim i zespołu. Potrzeba dużych doświadczeń w wyznaczaniu priorytetów, rozpoznawaniu zadań ważnych i pilnych oraz delegowaniu uprawnień wynika z ograniczenia trwania projektu w czasie. Inaczej niż w przypadku zwykłych działań operacyjnych firmy projekt musi być zrealizowany i zakończony w konkretnym terminie, co narzuca menedżerowi projektu ciągłe doskonalenie struktury czynności, szacowanie ich długości w czasie, ustalanie powiązań między zadaniami i decydowanie, które z nich są naprawdę ważne.

Menedżer projektu musi najczęściej określić role zespołowe oraz zakres odpowiedzialności, a w czasie realizacji projektu motywować zespół do wspólnego wysiłku. Często na tym etapie menedżer projektu przekształca się w lidera, który powinien skupić się na wzbudzeniu w swych pracownikach entuzjazmu i zaangażowania. Musi umieć dostosować się do sytuacji i mieć plan rozwiązania konfliktów, które mogą powstać w zespole lub miedzy zespołem, a resztą firmy. Jako lider swojego zespołu powinien wskazywać mu kierunki działań i motywować do realizowania przydzielanych zadań. Jeśli np. członkowie zespołu potrzebują wskazówek w związku z brakiem wiedzy dotyczącej metod realizacji swoich zadań i nie otrzymają takiej pomocy ze strony menedżera, prędzej czy później doprowadzi to do Konfliktu. Menedżer projektu musi skupić się na wzbudzeniu w swych pracownikach entuzjazmu i zaangażowania. Musi umieć dostosować się do sytuacji i mieć plan rozwiązania konfliktów, które mogą powstać w zespole lub wśród grup interesu. Powinien również umieć zdobyć zaufanie i wsparcie grup interesu, a w większości przypadków musi to uzyskać dysponując niewielką władzą. Nie może brakować mu innych cech dobrego lidera:
 • odwagi moralnej,
 • zaangażowania,
 • umiejętności komunikowania się z innymi,
 • wrażliwości.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.