Zarządzanie ludźmi w zespole Przekierowano ze strony: Project human resource management ang. people management in project, project human resource management

Zarządzanie ludźmi w zespole (zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie) – obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów, pojedyncze osób przyczyniających się do realizacji projektu itp.

Spis treści

Etapy zarządzania ludźmi w zespole

Zarządzanie ludźmi w zespole składa się z trzech etapów:

Planowanie organizacyjne

Planowanie organizacyjne obejmuje:
 • ustalenie,
 • opis i przydzielenie ról,
 • opis i przydzielenie obowiązków i zależności hierarchicznych w projekcie.
Obowiązki i zależności można przydzielać zarówno pojedynczym osobom, jak i grupom. Osoby i grupy mogą stanowić część organizacji realizującej projekt lub mogą pochodzić z zewnątrz. Grupy wywodzące się z konkretnej organizacji są często powiązane z jej konkretnymi działami funkcyjnymi (takimi jak projektowanie, marketing, czy księgowość).

W większości projektów planowanie organizacyjne wykonuje się na najwcześniejszych etapach realizacji projektu. Jednak w miarę rozwoju projektu rezultaty tego procesu powinny być poddawane regularnym przeglądom. Jeśli początkowo ustalona organizacja traci swoją efektywność, wówczas trzeba dokonać jej bezzwłocznej modyfikacji. Planowanie organizacyjne jest często ściśle powiązane z planowaniem komunikacji.

Pozyskiwanie personelu

Pozyskiwanie personelu polega na zapewnieniu wymaganych zasobów ludzkich i przydzieleniu ich do prac w projekcie. W większości sytuacji można nie mieć dostępu do "najlepszych" zasobów. Zespół zarządzający projektem musi zachować ostrożność, sprawdzając, czy ludzie którzy są dostępni spełniają wymagania projektu.

Różnorodność charakterów doświadczenia i umiejętności w zespole powoduje, że członków zespołu można przypisać do kilku określonych grup, co zwykle nie odbywa się przez nominację (z wyjątkiem lidera zespołu), ale raczej przez mniej lub bardziej świadomy wybór każdego poszczególnego członków zespołu. Warto zapoznać się przy tym z rodzajami ról w zespole.

Budowa zespołu jest swego rodzaju sztuką i polega na umiejętności właściwego doboru pracowników i umiejętności pracy z nimi w taki sposób, aby w krótkim czasie grupa ludzi przemieniła się w zespół. Menedżer projektu musi wykazać się znajomością i umiejętnością praktycznego wykorzystania twardych metod i technik kierowania projektem.

Sytuacja idealna powstaje wówczas, gdy zespół jest jednocześnie:
 • optymalny do realizacji zadania,
 • zaangażowany,
 • dobrze zmotywowany.

Kształtowanie zespołu

Kształtowanie zespołu to rozwój indywidualnych i grupowych kompetencji w celu zwiększenia wydajności w projekcie. Polega zarówno na zwiększaniu zdolności interesariuszy do wnoszenia indywidualnego wkładu w projekt, jak i na rozwijaniu wśród członków zespołu umiejętności pracy zespołowej. Rozwój indywidualny stanowi podstawę konieczną do ukształtowania zespołu, a sam proces kształtowania zespołu ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów projektu.

Kształtowanie zespołu w projekcie może być utrudnione, jeśli poszczególni członkowie zespołu podlegają zarówno kierownikowi funkcyjnemu jak i kierownikowi projektu. Skuteczne zarządzanie taką podwójną zależnością hierarchiczną najczęściej spoczywa na barkach kierownika projektu.

Ważne osoby w projekcie

Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od umiejętności stojącego na jego czele specjalisty. Każdy projekt to skomplikowana sieć zależności i powiązań. Pod prostym pojęciem kierowania projektem rozumie się zarządzanie jego:
 • integralnością,
 • zakresem,
 • kosztami,
 • czasem,
 • ryzykiem,
 • jakością,
 • komunikacją,
 • zamówieniami,
 • zasobami ludzkimi.
W każdym z tych obszarów wykorzystuje się metody i techniki, które sprawdzają się w kierowaniu przedsięwzięciami. Ważne jest, by uczestniczący w projektach menedżerowie, oprócz wieloletniej praktyki, mieli wiedzę z tego zakresu.

Zobacz też

Bibliografia

 • Marta Duda: Zarządzanie ludźmi w zespole, Encyklopedia zarządzania
 • Project management body of knowledge, PMI, Newtown Square 2000, str.139-148.
 • A. Szałkowski: Zarządzanie personelem, AE Kraków, Kraków 1996.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.