Komitet Sterujący (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project Board (PRINCE2) ang. Project Board

Komitet Sterujący - komitet, który odpowiada przed kierownictwem firmy lub programu za ogólne ukierunkowanie i zarządzanie strategiczne projektem. W projekcie posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi odpowiedzialność za projekt w granicach delegowania ich (w ramach zlecenia przygotowania projektu) przez zarząd firmy lub programu. Komitet Sterujący kontaktuje się w imieniu projektu z otoczeniem zewnętrznym i jest odpowiedzialny za promocję projektu lub innego rodzaju rozpowszechnianie informacji o nim.

Skład

W Komitecie Sterującym powinna znaleźć się reprezentacja triady głównych interesariuszy:

W zależności od skali, złożoności, wagi i ryzykowności projektu, członkowie Komitetu Sterującego mogą przekazać zadania Nadzoru Projektu odrębnym osobom, a także delegować decyzje związane ze sterowaniem zmianami do Obsługi Zmian.

Zakres obowiązków

W trakcie przygotowania i inicjowania projektu do obowiązków Komitetu Sterującego należy:Obowiązki Komitetu Sterującego w czasie trwania projektu:

 • ustalenie tolerancji dla każdego etapu oraz zatwierdzenie planów poszczególnych etapów,
 • upoważnienie do przeprowadzenia każdego z etapów zarządczych oraz zatwierdzanie opisów produktów dla każdego z etapów,
 • zatwierdzenie planów nadzwyczajnych, gdy przewidywane jest przekroczenie tolerancji ustalonych dla danego etapu,
 • komunikacja z interesariuszami zgodnie ze strategią zarządzania komunikacją,
 • zapewnianie ogólnego sterowania projektem i nadawanie pracom nad nim właściwego kierunku, poprzez upewnianie się, że pozostaje opłacalny i mieści się we wszelkich wyznaczonych granicach,
 • udzielanie rad na prośbę Kierownika Projektu,
 • zapewnienie śledzenia związanych z projektem ryzyk i jak najskuteczniejszego zarządzania nimi,
 • zatwierdzanie zmian (o ile ten obowiązek nie został przekazany Komisji ds. Zmian),
 • podejmowanie decyzji odnośnie zagadnień przekazanych z niższych szczebli zarządzania projektem,
 • zatwierdzanie gotowych produktów.


Na zakończenie projektu na Komitecie Sterującym spoczywa odpowiedzialność za:

 • zapewnienie, że wszystkie produkty zostały dostarczone w sposób zadowalający,
 • zapewnienie, że spełnione zostały wszelkie kryteria akceptacji,
 • potwierdzenie akceptacji produktu projektu,
 • zatwierdzenie raportu końcowego projektu i zapewnienie, że wszelkie udokumentowane zagadnienia, doświadczenia i ryzyka zostały przekazane do odpowiednich organów,
 • zatwierdzenie zalecanych działań następczych oraz raportów doświadczeń, które mają być przekazane kierownictwu organizacji lub programu,
 • zezwolenie na zamknięcie projektu oraz wysłanie zawiadomienia o zamknięciu projektu do kierownictwa organizacji lub programu.


Bibliografia

 • PRINCE2, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.