Komitet Sterujący Przekierowano ze strony: Project Board ang. Project Board

Komitet sterujący - organ wspierający kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu, głównie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji odnośnie przyszłej realizacji projektów podmiotu. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada Kierownik projektu.

Obowiązki Komitetu Sterującego

W strukturze organizacyjnej komitet odgrywa ważną rolę, można go umiejscowić na równi z zarządem. Skład komitetu sterującego obejmuje członków zarządu przedsiębiorstwa. Tworzą go zazwyczaj członkowie zarządu najbardziej zainteresowani powodzeniem projektu. Częstą przyczyną niepowodzenia projektów jest powierzanie zarządzania nimi osobom, które nawet pomimo wysokich kwalifikacji, mogą nie posiadać odpowiednich umiejętności i wiedzy w danej dziedzinie. Dlatego tez w składzie komitetu powinno się uwzględniać członków zespołu, który wysunął końcowy plan projektu. Komitet powinien mieć pełną moc sprawczą, czyli taką, która pozwoli na szybkie i sprawne podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących projektu, a także działalności samego przedsiębiorstwa (przynajmniej w obszarze realizacji projektu).

Zobacz też

Komitet sterujący w metodyce PRINCE2

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.