Rada programu (MSP) Przekierowano ze strony: Programme board (MSP) ang. Programme Board

Rada Programu - rola w strukturze organizacyjnej programu. Rada Programu jest ustanowiona przez Właściciela Programu, aby wspierała go w prowadzeniu programu oraz dostarczeniu zaplanowanych rezultatów i korzyści. Jej członkowie podlegają Właścicielowi Programu. Mogą uzyskiwać delegację do przejęcia obowiązków i działań Właściciela Programu, co nie zmniejsza jego odpowiedzialności oraz uprawnień decyzyjnych. Członkowie Rady Programu dostarczają zasoby, które są niezbędne do realizacji projektów i działań, składających się na program.

Spis treści

Skład Rady

Radę Programu tworzą:

Obowiązki Rady Programu

Członkowie Rady Programu ponoszą przed Właścicielem Programu indywidualną odpowiedzialność za powierzone im obowiązki i wykonywane działania. Główne obowiązki Rady Programu to:
 • uzgodnienie akceptowalnego profilu ryzyka oraz progów ryzyka dla programu oraz projektów tworzących dossier,
 • zapewnienie, że program jest realizowany zgodnie z przyjętymi parametrami (czas, koszty, faktyczne realizowanie przyjętych profilów korzyści itd.),
 • rozwiązywanie zagadnień strategicznych oraz kwestii, które są związane z ukierunkowaniem projektów, uzgodnieniem stanowiska kierownictwa organizacji lub głównych interesariuszy,
 • zapewnienie integralności profilów korzyści oraz Planu Realizacji Korzyści, niedopuszczenie do podwójnego liczenia korzyści,
 • zapewnienie aby w trakcie realizacji programu i wprowadzania zmian, zachowana była stabilność i wydajność działalności operacyjnej.


Odpowiedzialność Rady Programu

Członkowie Rady Programu odpowiadają przed Właścicielem Programu odpowiednio do reprezentowanego przez siebie obszaru za:
 • zrozumienie zmiany wprowadzanej przez program i zarządzanie jej wpływem na reprezentowany przez siebie obszar,
 • oszacowanie i osiągnięcie korzyści,
 • przyjęcie właścicielstwa dla rozwiązań przeciwdziałającym zagrożeniom oraz zagadnień, dotyczących programu,
 • rozwiązywanie problemów wynikających ze współzależności prac lub działań biznesowych związanych z wprowadzaną przez program zmianą,
 • reprezentowanie lokalnych strategii wyrażonych poprzez plany średniookresowe lub modele docelowe dla działalności operacyjnej,
 • wspieranie stosowania standardów lub przestrzeganie zgodności z obowiązującymi standardami (np.: dotyczącymi działalności operacyjnej),
 • zapewnianie dostępnych zasobów zgodnie z planami i wymogami realizacji programu.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.