Profil kwalifikacyjny stanowiska

Profil kwalifikacyjny stanowiska – profil wymagań, tworzony w oparciu o analizę stanowiska pracy. Jest to narzędzie początkowego etapu procesu selekcji pracowników.

Spis treści

CharakterystykaTego typu profil przygotowuje się w celu usprawnienia procesów rekrutacji i selekcji. W celu zwiększenia skuteczności działań doboru pracowniczego przygotowuje się swoistą matrycę porównań, która powinna być wzorcem kwalifikacji poszukiwanego kandydata. Uogólniając, opracowuje się zestaw indywidualnych cech zawodowych, za które firma będzie płacić, przyjmując konkretnego pracownika. Stworzenie profilu kwalifikacyjnego służy określeniu wizerunku poszukiwanego pracownika, wyborowi właściwych kryteriów oceny kandydata i odpowiednich technik selekcyjnych[1].

BudowaAnaliza kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych do sprawnego realizowania celu stanowiska wymaga oceny stanowiska pod kątem:
  • wkładu- wiedza i umiejętności;
  • procesu- sposoby działania, zachowań;
  • pożądanych wyników- skuteczność działania procesu.


Przy budowie profilu kwalifikacyjnego należy uwzględnić takie elementy jak: wiedza, cechy psychologiczne, umiejętności. Przy tworzeniu profilu należy brać pod uwagę następujące zmienne:

Warto wspomnieć o propozycji oparcia struktury profilu kwalifikacyjnego na siedmiopunktowym Planie Aleca Rodgera. Plan Rodgera przedstawia zespół cech zawodowych, niezbędnych do sprawnego wykonywania pracy[2].

Tab. 1. Cechy zawodowe niezbędne do sprawnego wykonywania pracy
Cechy zawodowe Opis cechy zawodowej
Cechy fizyczne zdrowie, wygląd, siły fizyczna, sposób zachowania, mówienia, wiek
Osiągnięcia zawodowe kierunek i poziom wykształcenia, kursy, doświadczenie
Ogólna inteligencja wymagania co do aspektów myślowych, intelektu, postrzegania
Specjalne uwarunkowania uprawnienia formalne i szczegółowe kwalifikacje danego stanowiska
Zainteresowania aktywność pozazawodowa, fizyczna, hobbystyczna, artystyczna, organizacyjna
Dyspozycje psychiczne typ osobowości, postaw i zachowań społecznych, organizacyjnych
Okoliczności zewnętrzne sytuacja życiowa, warunki domowe, stan rodzinny


W tworzeniu profilu kwalifikacyjnego stanowisk bierze udział kilka podmiotów zarządzania kadrami. Są nimi: kadra kierownicza, bezpośredni przełożony danego stanowiska oraz specjaliści ze służb personalnych firm.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.