Profesor

Profesor – termin, który może oznaczać: Tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

Spis treści

Profesor (tytuł naukowy)

! Osobny artykuł: Tytuł naukowy

Profesor – tytuł naukowy, nadawany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych. W Polsce tytuł ten nadaje Prezydent RP, po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów wniosku uczelni macierzystej w sprawie nadania tytułu naukowego. Tytuł ten jest przyznawany w Polsce dożywotnio.

Ponieważ tytuł ten nadaje Prezydent RP, a uroczystość związana z nadawaniem odbywałą się dawniej w Belwederze, to osoba, której ten tytuł został nadany, nazywana jest także przy mniej oficjalnych okolicznościach profesorem belwederskim lub coraz częściej profesorem prezydenckim.

W Polsce do 1990 roku istniały 2 tytuły naukowe profesora: profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny, oba przyznawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Obecnie oba te tytuły zostały zastąpione tytułem profesora, a terminy profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny są jedynie nazwami stanowisk pracy pracowników naukowych.

Profesor (stanowisko)Profesor uczelniany - nazwa stanowiska pracy na uczelniach wyższych. W tym znaczeniu profesor to samodzielny pracownik naukowy, który kieruje własnym zespołem naukowym lub jest kierownikiem katedry, instytutu lub innej samodzielnej jednostki uczelnianej. Profesorów uczelnianych dzieli się na zwyczajnych lub nadzwyczajnych, wizytujących oraz emerytów. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniony wyłącznie naukowiec z państwowym tytułem profesora. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniony naukowiec posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, choć w tym drugim przypadku zdarza się to raczej przejściowo, zanim uczelnia nie wystąpi o mianowanie takiego profesora na stanowisko profesora zwyczajnego. Dana osoba może pracować na dwóch lub większej liczbie stanowisk, w różnych placówkach, będąc na jednym z nich profesorem zwyczajnym, a na innej nadzwyczajnym.

Profesor (tytuł zwyczajowy)

Tytuł profesora odnosi się również zwyczajowo do nauczycieli akademickich, zwłaszcza w krajach anglosaskich (np. Stanach Zjednoczonych i byłych koloniach brytyjskich np. w Indiach).

W Polsce w szkołach średnich, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących tradycyjnie nazywa się wszystkich nauczycieli profesorami, choć formalnie posiadają oni zwykle tytuł zawodowy magistra.

Polskich nauczycieli szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje system awansu zawodowego, w ramach którego przewidziany jest tytuł honorowy: profesor oświaty.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.