Planowanie oparte na produktach (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Product-based planning (PRINCE2) ang. product-based planning

Planowanie oparte na produktach - technika tworzenia wszechstronnego planu wychodząca od określenia produktów, które mają być wytworzone i dostarczone. Technika ta uwzględnia warunki wstępne planu, produkty, wymagania jakościowe oraz zależności między produktami.[1]

Spis treści

Podstawowe zasady

Planowanie oparte na produktach jest integralną częścią PRINCE2 dotyczącą koncentracji na jakości produktów. Dzięki skupieniu na produkcie końcowym nadaje wartość wszelkim działaniom cząstkowym zmierzającym do jego wytworzenia. Innymi słowy, technika ta zapewnia platformę planistyczną opartą na produktach, która pozwala ustawić prace nad projektem w logicznej kolejności.

Należy pamiętać przy tym, że w metodyce PRINCE2 pod pojęciem produktów rozumiane są zarówno te materialne, np. dokument, czy część oprogramowania, jak i te niematerialne - np. nowa struktura organizacyjna.

Produkty

W ramach techniki planowania opartego na produktach powstają cztery produkty:

 1. Opis Produktu Końcowego Projektu,
 2. Diagram struktury produktów,
 3. Opis Produktu dla każdego z produktów,
 4. Diagram następstwa produktów.


Korzyści

Do korzyści wynikających z planowania opartego na produktach należą:

 • jasne i spójne określenie, a następnie udokumentowanie produktów planu oraz występujących pomiędzy nimi zależności - w ten sposób niweluje się ryzyko zaniedbania lub przeoczenia jednego z istotnych aspektów zakresu,
 • zniesienie wszelkich niejasności odnośnie oczekiwań,
 • zaangażowanie użytkowników w określanie wymagań dotyczących produktu, zwiększając w ten sposób akceptację i redukując spory związane z jego zatwierdzeniem,
 • poprawa komunikacji: diagramy struktury produktów i następstwa produktów zapewniają możliwości do omówienia zakresu i formuły realizacji, które należy przyjąć w projekcie,
 • wyjaśnienie granic zakresu dzięki zdefiniowaniu zawartych w nim produktów i zapewnieniu podstawy do sterowania zmianami,
 • określenie produktów, które pozostają poza zakresem planu projektu, jednak są niezbędne do jego kontynuacji i przypisanie ich do innych projektów lub organizacji,
 • przygotowanie do wytwarzania grup zadań dla dostawców,
 • uzyskanie pełnego zrozumienia co do odpowiedzialności za produkcję, testowanie oraz zatwierdzanie produktów.


Zobacz też

Pozostałe Techniki PRINCE2:

Bibliografia

 • PRINCE2, Wikipedia en
 • PRINCE2, Wikipedia pl
 • Planowanie oparte na produktach, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.