Przygotowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Preparing the Risk Management Strategy ang. Preparing the Risk Management Strategy

Przygotowanie Strategii Zarządzania Ryzykiem - podproces inicjowania projektu (IP), w którym korzystając z zagrożeń zidentyfikowanych wcześniej podczas przygotowywania Założeń Projektu, można po ich uszczegółowieniu uaktualnić Rejestr Ryzyka oraz dodać do niego ocenę ryzyka dla wszelkich zagrożeń ujawnionych później.

Spis treści

Podstawowa zasada

Podczas ustanawiania, a tym bardziej w trakcie realizacji projektu należy powiedzieć wszelkie zagrożenia, na jakie projekt może być narażony tak, aby móc podjąć odpowiednie działania, mające na celu uporanie się z nimi.

Strategia ta opisuje cele zastosowania w projekcie zarządzania ryzykiem, przyjętej procedury, koordynacji związanych z tym czynności, ról i odpowiedzialności, tolerancji ryzyka, jak również narzędzi, technik i wymagań dotyczących raportowania, które użyte będą w projekcie.

Opis

PRINCE2 zaleca wykonanie w ramach tego podprocesu niżej wymienionych czynności:
* procedurą zarządzania ryzykiem
* narzędziami i technikami, które użyte będą w projekcie
* prowadzonymi zapisami
* sposobem, w jaki składane będą raporty z osiągnięć procedury zarządzania ryzykiem
* koordynacją czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem
* rolami związanymi z zarządzaniem ryzykiem i odpowiedzialnością za związane z nim czynności
* miarami używanymi do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego wpływu
* wskazówkami dotyczącymi oceny bliskości ryzyka
* definicjami używanych w projekcie kategorii reakcji na ryzyko
* wszelkimi wskaźnikami wczesnego ostrzegania, które powinny być zastosowane
* informacją, czy będzie ustanowiony budżet zarządzania ryzykiem, a jeśli tak, to w jaki sposób będzie kontrolowany


Własność/Odpowiedzialność

Dla poszczególnych produktów (elementów wyjściowych) danego podprocesu:

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:

i w jego rezultacie powstają dwa elementy wyjściowe:

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.