Prawo pracy

Prawo pracy - gałąź prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo pracy reguluje m.in. takie kwestie jak: organizacja pracodawców i pracowników, układy i spory zbiorowe, partycypacja pracownicza i dialog w zbiorowych stosunkach pracy.

Spis treści

HistoriaPrawo pracy powstało w związku z potrzebą stworzenia pracownikom lepszych warunków pracy, prawa do zrzeszania się lub (alternatywnie) prawa do pracy bez obowiązku przynależenia do związku zawodowego. Jednocześnie pracodawcy mieli również swoje wymogi, takie jak utrzymanie kosztów pracy na niskim poziomie.

Źródła prawa pracyW Polsce istnieją następujące źródła prawa pracy:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ratyfikowane umowy międzynarodowe;
 • prawo unijne;
 • Kodeks Pracy;
 • ustawy i uchwały;
 • rozporządzenia;
 • układy zbiorowe pracy;
 • regulaminy pracy;
 • statuty;
 • porozumienia.


Podstawowe zasady prawa pracyPrzez zasady prawa pracy należy rozumieć normy, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i które wyrażają w swej treści podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa. Podstawowe zasady prawa pracy zostały sformułowane w rozdziale II Kodeksu Pracy. Należą do nich m.in.:
 • każdy ma prawo do pracy;
 • nawiązanie stosunku pracy;
 • poszanowanie dóbr osobistych pracownika;
 • równe prawa pracowników;
 • zakaz dyskryminacji;
 • prawo do godziwego wynagrodzenia;
 • prawo do wypoczynku;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników;
 • zgodność postanowień umów z prawem;
 • tworzenie organizacji;
 • partycypacja w zarządzaniu;
 • obowiązki pracodawcy i organów administracji.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.