Prawo handlowe ang. commercial law

Prawo handlowe - gałąź prawa gospodarczego prywatnego, która wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. Ten system prawa bywa z reguły ujęty w odrębny kodeks, noszący zwykle nazwę kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch, fr. Code de commerce). Są jednak systemy prawa, które nie wydzielają prawa handlowego w odrębny akt prawny.

Spis treści

Charakterystyka

Prawo handlowe ma swoje korzenie w klasycznym rzymskim prawie zobowiązań. Początków odrębnego prawa handlowego upatruje się w późnośredniowiecznych Włoszech, gdy odrodził się handel na skalę ponadlokalną i zajęły się nim wyspecjalizowane podmioty.

Prawo handlowe w Polsce

W Polsce prawo handlowe zostało skodyfikowane w okresie od 1 lipca 1934 do 1 stycznia 1965 roku. Obowiązujący obecnie Kodeks spółek handlowych normuje tylko ustrojową część prawa handlowego, brak natomiast w polskim prawie pełnej regulacji czynności handlowych. Z tego względu, z prawnego punktu widzenia można stwierdzić, że kodeksem handlowym, z racji pełnionej funkcji, jest kodeks cywilny.W polskiej nauce prawa wskazuje się, że prawo handlowe stanowi prywatnoprawną część prawa gospodarczego.

Normy prawa handlowego

Możemy wyróżnić normy prawa handlowego spośród norm prawa prywatnego przy zastosowaniu różnych kryteriów:
  • kryterium podmiotowe - normy prawa handlowego regulują te stosunki prawne, których stronami są osoby zawodowo trudniące się obrotem handlowym; w tym ujęciu prawo handlowe było prawem stanu kupieckiego (Polski Kodeksie handlowy z 1934);
  • kryterium przedmiotowe - prawo handlowe reguluje stosunki prawne wynikające z wyszczególnionych czynności prawnych; związanych z obrotem gospodarczym, określanych jako czynności handlowe;
  • kryterium mieszane (podmiotowo-przedmiotowe) - system wyróżnia trzy rodzaje czynności prawa handlowego:
    • obiektywne (uznawane za czynności prawa handlowego niezależnie od dokonującego je podmiotu);
    • subiektywne (dokonującemu ich podmiotowi nadawały charakter kupca);
    • czynności, które obejmowało prawo handlowe, jeżeli podmiotem ich dokonującym był kupiec.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.