Prawo górnicze

Prawo górnicze - dział prawa ochrony środowiska, który reguluje stosunki administracyjnoprawne w zakresie działalności górniczej (np. eksploatacji złóż kopalin, podziemnego bez-zbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, a także niektórych prac z zastosowaniem techniki górniczej). Często określa się je jako dział ustawodawstwa regulujący zasady korzystania ze złóż kopalin. Zaliczenie prawa górniczego do prawa ochrony środowiska jest konsekwencją uznania złóż kopalin za element środowiska. Na system prawny górnictwa składają się także normy prawa cywilnego, przede wszystkim w zakresie własności górniczej, użytkowania górniczego oraz odpowiedzialności za szkody.

Uwarunkowania prawne

O wyodrębnionym prawie górniczym można mówić do dnia 1 września 1994 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze i połączyła - dotychczas odrębne - prawo górnicze i prawo geologiczne w jedną ustawę, tworząc tym samym jednolitą gałąź prawa[1].

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.