Prawo atomowe w Polsce

Prawo atomowe w Polsce - zespół przepisów prawnych, które regulują produkcję i wykorzystanie energii atomowej oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce.

Spis treści

Uregulowania krajowePaństwowa Agencja Atomistyki

Jednym z pierwszych krajowych uregulowań w Polsce dotyczących prawa atomowego było utworzenie Państwowej Agencji Atomistyki 27 lutego 1982 roku[1]. Ustawa ta utraciła moc wraz z wejściem w życie ustawy o Prawie atomowym w 1986 roku[2], do której włączono uregulowania zawarte w przepisach PAA.

Ustawa Prawo atomowe

Prawo atomowe w Polsce opiera się głównie na ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku[3], która ujednolicona została 24 stycznia 2012 roku[4].Konstrukcyjnie opiera się ona na wcześniejszej ustawie z 1986 roku. Przyczyną powstania nowego aktu prawnego było dostosowanie prawa krajowego do norm międzynarodowych[5]. Przedmiotem tego aktu jest bezpieczeństwo oraz ochrona życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwo mienia i ochrona środowiska. Musi on być zgodny z wymogami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Uregulowania międzynarodowe

Dodatkowo w Polsce obowiązują umowy międzynarodowe, do których należą:
 • Konwencja Wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 roku[6];
 • Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 roku[7];
 • Wspólny protokół dotyczący stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzony w Wiedniu dnia 21 września 1988 roku[8];
 • Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 roku[9];
 • Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 roku[10];
 • Konwencja bezpieczeństwa jądrowego, sporządzona w Wiedniu dnia 20 września 1994 roku[11];
 • Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 roku[12];
 • Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 roku[13];
 • Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 roku[14];
 • Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 roku[15];
 • Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 roku[16].


Polska jest również członkiem organizacji międzynarodowych zajmujących się energią atomową. Są nimi:
 • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (statut podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku)[17];
 • Europejska Organizacja Badań Jądrowych (konwencja oraz protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 roku)[18].


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.