Pracodawca

Pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nawiązuje stosunek pracy zPracownikami. Istotą stosunku pracy jest zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, w zamian za umówione wynagrodzenie.

Obowiązki i prawa pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:
  • zapoznać nowych pracowników z ich pracą, zakresem obowiązków oraz podstawowymi uprawnieniami;
  • sprawnie organizować pracę, by w pełni wykorzystać czas pracy i kwalifikacje pracownika;
  • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu;
  • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • wypłacać wynagrodzenie za pracę w ustalonych terminach;
  • umożliwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • prowadzić wymaganą dokumentację.


Pracodawca ma prawo do:
  • swobody w doborze pracownika;
  • wprowadzenie sankcji wobec pracownika.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.