Prace konserwatorskie ang. maintenance

Prace konserwatorskie (eksploatacja nieruchomości, eksploatacja obiektu) – wszelka działalność - taka jak testy, pomiary, wymiany, regulacje i naprawy – podejmowana w celu utrzymania lub przywrócenia określonego stanu funkcjonalności urządzenia, w którym może ono wykonywać przeznaczone mu funkcje.

Spis treści

Rodzaje prac konserwatorskich

Istnieją trzy typy prac konserwatorskich:

Konserwacja zapobiegawcza: sprzęt jest utrzymywany we właściwym stanie zanim się zepsuje. Tego typu konserwacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia niepowodzeń, niepotrzebnych strat produkcyjnych i naruszeń bezpieczeństwa. Ma wiele różnych odmian i jest przedmiotem wielu badań w celu określenia najlepszego i najbardziej efektywnego sposobu utrzymywania sprzętu. Najnowsze badania wykazały, że profilaktyka jest skuteczna w zapobieganiu uszkodzeń związanych z wiekiem sprzętu.

Konserwacja naprawcza: sprzęt jest doprowadzany do właściwego stanu, po tym jak się zepsuje. Tego typu działania są często najbardziej Kosztowne, ponieważ zużyty sprzęt może uszkodzić inne części i spowodować wiele szkód. Prawdopodobnie najpowszechniej stosowane podejście. Łatwo jednak zauważyć jego ograniczenia, np. awaria sprzętu często prowadzi do przestojów w produkcji.

Konserwacja naprawcza stosowana jest zazwyczaj, gdy efekty awarii bądź zużycia nie są zbyt duże, a jej Koszt nie jest większy niż koszt konserwacji zapobiegawczej. Jednak w większości przypadków, tego typu konserwacja, jest bardzo kosztowna. Na przykład znaczące mogą być koszty wymiany zepsutego urządzenia. Warto również rozważyć kwestie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE), które są związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu.

Konserwacja skoncentrowana na niezawodności (Konserwacja Niezawodnościowa[1], RCM): zapewnia, aby sprzęty wciąż działały w taki sposób, w jaki ich użytkownicy potrzebują w obecnym kontekście operacyjnym. „Proces analityczny RCM systematycznie identyfikuje wszystkie funkcje dowolnego systemu technicznego, błędy w realizacji tych funkcji (uszkodzenia) oraz wszystkie potencjalnie możliwe przyczyny uszkodzeń. Następnie identyfikowane są bezpośrednie skutki wymienionych uszkodzeń, a na koniec znaczenie i konsekwencje tych skutków. Kiedy już te wszystkie informacje zostaną pozyskane w zależności od stopnia krytyczności uszkodzenia dobierana jest najbardziej odpowiednia polityka utrzymania ruchu dla analizowanego zasobu (obiektu) majątkowego, którym może być urządzenie produkcyjne, pojazd, instalacja, system energetyczny, statek, czy też budynek. Powstaje specyfikacja działań eksploatacyjnych – profilaktycznych lub innych, określonych przez metodę. Działania te tworzą program utrzymania danego zasobu w pożądanej funkcjonalności dostosowanej do wymaganych parametrów operacyjnych.”[2]

Eksploatacja jako kontrola

Eksploatacja nieruchomości wiąże się z kontrolą nad:

 • zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości,
 • utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli lokali,
 • pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji wewnętrznych w budynku,
 • innymi usługami związanymi z ekspoatacją nieruchomości,
 • usuwaniem awarii i ich skutków[3].


ZagrożeniaPracownicy wykonujący prace konserwatorskie są narażeni na wiele niebezpieczeństw, w tym m.in.:
 • zagrożenia chemiczne: ryzyko niedotlenienia lub uduszenia, azbest,
 • zagrożenia biologiczne: narażenie na działanie bakterii i grzybów pleśniowych,
 • zagrożenia związane z czynnikami fizycznymi: promieniowanie elektromagnetyczne, Hałas, wibracje,
 • zagrożenia psychospołeczne: Stres,
 • ryzyko występowania wypadków w trakcie prac: upadki z wysokości, przygniecenia[4].

Zapewnienie bezpieczeństwaZapewnienie bezpieczeństwa podczas prac konserwatorskich może zostać osiągnięte poprzez:

 • dbałość o porządek w miejscu pracy (upadki i poślizgnięcia to podstawowa przyczyna wypadków przy pracy),
 • właściwą konserwację dla utrzymania maszyn w ruchu,
 • utrzymanie w należytym stanie infrastruktury w zakładzie (nie tylko zabudowań, ale także instalacji i środków transportu),
 • używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej[5].


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.