Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane - pozwolenia, które zostały wprowadzone do prawa unijnego na mocy Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control – zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń) wydaną w 1996 roku. Do prawa polskiego zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska[1].Pozwolenie zintegrowane jest w zasadzie pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwaną dla instalacji przemysłowych i innych. Ma za zadanie zastępować cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

Zakres

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien podkreślać całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (ang. best available techniques, BAT), czyli najbardziej efektywnych technik w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.