Powołanie (prawo)

Powołanie - źródło wystąpienia stosunku pracy, odmienne od umowy o pracę. Powołanie dotyczy nawiązywania stosunku pracy z osobami powołanymi do pełnienia funkcji organów administracji państwowej, wojewodami i wicewojewodami, sekretarzami i skarbnikami gmin, dyrektorami i ich zastępcami oraz głównymi księgowymi przedsiębiorstw państwowych. Warunkiem jego powstania jest zgoda stron. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie podanym w powołaniu, a gdy nie został on określony – w dniu doręczenia powołania.

Powołanie może być poprzedzone konkursem nawet , gdy przepisy szczególne tego nie przewidują. Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Pociąga to za sobą takie skutki prawne jak rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę, rozpatrywaniu sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.