Potrzeba

Potrzeba - psychologiczna cecha, która daje cel i pobudza człowieka do podjęcia akcji koniecznej do realizacji tego celu, kierując jednocześnie zachowaniem człowieka. Brak zaspokojenia potrzeby wprowadza jednostkę w stan napięcia psychicznego, stanowiącego często Motyw do działania w kierunku zaspokojenia potrzeby. Murray wyróżnił 27 typów potrzeb, do których należą m.in. potrzeba wyczynu, potrzeba poznawcza czy potrzeba autonomii.

Spis treści

Rodzaje potrzeb ludzkichLudzkie potrzeby można podzielić na:
 • potrzeby o charakterze obiektywnym (np. potrzeba pożywienia);
 • potrzeby o charakterze subiektywnym - skomplikowany system zmian jakie zachodzą w człowieku w sytuacji, gdy jego potrzeby obiektywne nie są zaspokojone;
 • potrzeby biologiczne - związane ze strukturą organizmu ludzkiego, przy czym ich zaspokojenie jest niezbędne do utrzymania organizmu przy życiu;
 • potrzeby społeczne - odzwierciedlają fakt zależności człowieka od innych ludzi (np. potrzeba miłości);
 • potrzeby kulturalne - wyraz zależności człowieka od wytworów kultury materialnej i duchowej (np. potrzeba mieszkania, potrzeba sztuki teatralnej).


Potrzeba według MurrayaMurray określa potrzebę jako działającą w mózgu siłę fizykochemiczną, która organizuje percepcję, i określone grupy reakcji autonomicznych, słownych i motorycznych, wyobrażeniowych w celu zmiany sytuacji napięcia. Według niego potrzeba to:
 • specyficzna tendencja aktywności jednostki;
 • typowy zespół reakcji motorycznych, werbalnych, autonomicznych i wyobrażeniowych;
 • specyficzny kierunek uwagi i zainteresowań;
 • specyficzne emocje;
 • specyficzne reakcje.


Potrzeba według ObuchowskiegoObuchowski określa potrzebę jako właściwość polegająca na tym, że bez określonego przedmiotu lub określonej osoby nie można normalnie funkcjonować. Wyróżnia on następujące potrzeby:
 • potrzeby samozachowania;
 • potrzeby fizjologiczne;
 • potrzeby orientacyjne:
  • potrzeba poznawcza;
  • potrzeba kontaktu emocjonalnego;
  • potrzeba sensu życia;
 • potrzeby rozmnażania;
 • potrzeby seksualne.


Zobacz też

Bibliografia

 • S. Siek: Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986


 • K. Skarżyńska: Potrzeby ludzkie w: "Encyklopedia organizacji i zarządzania'", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.