PortfolioStep Przekierowano ze strony: PortfolioStep Portfolio Management Framework™ ang. PortfolioStep Portfolio Management Framework™

PortfolioStep
Metodyka
Zarządzanie projektami
Logo PortfolioStep
WłaścicielTenStep
RozpowszechnianieTenStep
Aktualna wersjaV3.0
Oficjalna strona internetowa


PortfolioStep - narzędzie pozwalające na przekształcenie strategii firmy w listę dobrze zrównoważonych portfeli projektów. Zarządzanie portfelowe nie dopuszcza do realizacji projektów niepasujących do założeń strategicznych np. zbyt ryzykownych, zbyt drogich, zbyt słabo zdefiniowanych. PortfolioStep wskazuje również jak optymalizować portfele projektów pod względem zasobowym, terminowym lub cash flow.

Spis treści

Rozwój standardu

Zarządzanie portfelem jest procesem biznesowym, który wymaga zbioru szczegółowych procedur, które muszą być prowadzone w powiązanych ze sobą sekwencjach. Ułatwia to podejmowanie decyzji, poprzez oceny, wybory oraz ustalania priorytetów względem wykonywanych prac oraz poprzez ocenę wyników osiąganych w toku ulepszania procesów biznesowych.

Niestety żadna organizacja nie ma tylu zasobów, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby biznesowe. Nawet jeśli organizacja jest rzadkim wyjątkiem, posiadającym wystarczający kapitał materialny to na pewno nie ma wystarczającego personelu, aby zakończyć wszystko, tak jak tego sobie życzy. Typowym remedium na zarządzanie ograniczonymi zasobami przy nieograniczonym popycie jest takie rozlokowanie zasobów by przyniosło to największe zyski. Jak jednak dokonać priorytetyzacji tych zasobów by nie popełnić błędu? Z pomocą w tego typu dylematach przychodzi narzędzie PortfolioStep opracowane przez TenStep, firmę mającą doświadczenie i wiedzę o zarządzaniu projektami, portfelami i programami, a także, biurami projektów z wielu branż.

Zastosowanie

Zarządzanie portfelowe daje organizacji możliwość wyboru najbardziej zyskownych i możliwych do zrealizowania z perspektywy organizacji projektów, przy jednoczesnej eliminacji projektów nieefektywnych. Ponadto umożliwia:
 • szybką reakcję w momencie wystąpienia problemów w projektach (bieżąca analiza portfela) oraz ograniczenie ewentualnych kosztów dodatkowych
 • korzystanie ze zbioru gotowych technik, narzędzi, formularzy do natychmiastowego użycia, co oszczędza czas Kierowników Projektów
 • wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i technik prowadzących do skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa w możliwie najkrótszym czasie i najniższym budżecie.


Opis

Narzędzie PortfolioStep wspomaga działania firmy poprzez cztery główne procesy:
 • Przygotowanie (ang. prepare) - na tym etapie portfele podlegają:
  • kategoryzacja - pozwala ona na określenie zakresu portfeli, ujednolicenie terminologii, zdefiniowanie docelowej charakterystyki portfela, typu pracy, jaka będzie portfelowana
  • identyfikacja - służy wyodrębnieniu ze strategii firmowej tych elementów, które będą istotne dla oceny proponowanych projektów, bada strategię pod kątem tego, jakie z niej wynikają portfele na dany okres
 • Planowanie (ang. plan)- odbywa się w kilku etapach:
  • ocena - zgłaszanie inicjatyw do zatwierdzenia oraz ocena ich wartości biznesowej oraz zgodności ze strategią, wg ustalonych kryteriów
  • selekcja - tworzenie rankingu projektów wg zadanych kryteriów i wybór tych, które mają być realizowane
  • priorytetyzacja - wyznaczanie priorytetów dla projektów wchodzących w skład portfela
  • równoważenie - ostateczne wyrównywanie portfeli tak, aby ich charakterystyki były zgodne z zdanymi.
 • Uruchamianie (ang. execute) - na tym etapie dochodzi do
  • autoryzacji - badanie czy projekty wstępnie zatwierdzone w okresie planowania nadal spełniają kryteria dopuszczalności do realizacji
  • akceptacji - formalne zatwierdzanie projektu do realizacji, przydzielanie budżetu oraz zasobów
 • Kapitalizacja (ang. harvest) - ten ostatni etap obejmuje:
  • raportowanie - dostarczanie prawdziwych i aktualnych danych na temat projektów
  • przeglądanie - prowadzenie projektów zgodnie z wytycznymi założonymi podczas planowania
  • strategiczną zmianę - nadzorowanie wykorzystania efektów projektów


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.