Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Spis treści

Zakres działania

Poradnictwo obejmuje szeroki zakres działań: proces udzielania porad, dostarczania informacji lub interpretacji wyników testów. Wyróżnia się:
 • poradnictwo niedyrektywne - doradca nastawia jedynie „życzliwe ucho”, rozważa myśli, uczucia, opisuje możliwe alternatywne warunki,
 • poradnictwo dyrektywne - doradca kieruje rozmową, trudzi się, aby przekonać, namówić klienta na proponowany sposób rozwiązania problemu[1].


Poradnictwo ma na celu udzielenie osobie zwracającej się o taką pomoc, wsparcia w osiągnięciu optymalnego dostosowania społecznego, zawodowego, socjalnego w oparciu o analizę sytuacji, przedstawienie różnorodnych ścieżek postępowania i przejrzenie ich korzyści i wad[2].

Formy poradnictwa

 • poradnictwo indywidualne - jest formą indywidualnej pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, traci w niej orientację i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem. Musi dojść koniecznie do kontaktu doradcy z klientem zgłaszającym się ze swoim problemem, który odbywa się w postaci rozmowy doradczej. Rozmowa taka jest podstawową metodą stosowaną w poradnictwie indywidualnym.
 • poradnictwo grupowe - pomoc doradcza świadczona w tej formie ma charakter procesu grupowego, umożliwiającego uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Są to oddziaływania grupowe, przebiegające zgodnie z dynamiką grupową, podczas których każda osoba uczestnicząca ma możliwość drogą ćwiczeń, nauczyć się radzić sobie ze swoim problemem i osiągnąć wyznaczony cel.


Poradnictwo a doradztwo

Niektórzy autorzy używają pojęć poradnictwo i doradztwo zamiennie, jednak przyjmuje się, że są różnice pomiędzy nimi. W poradnictwie problem rodzi się w świadomości klienta a w doradztwie w świadomości doradcy. W procesie doradzania eksponuje się rolę doradcy, jego aktywność. W poradnictwie zaś występują raczej partnerskie relacje, będące konsekwencją dobrowolności korzystania z porad.

Zalety poradnictwa zawodowego

Korzystając z poradnictwa zawodowego można:
 • poznać swoje umiejętności i zainteresowania zawodowe;
 • zaplanować karierę zawodową;
 • sporządzić dokumenty aplikacyjne;
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą;
 • zbadać swoje uzdolnienia przedsiębiorcze;
 • dowiedzieć się o podstawowych zasadach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • nauczyć się sposobów radzenia sobie ze stresem.


Bibliografia • Poradnictwo zawodowe na Wikipedii en
 • I. Krasiejko: Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010
 • M. Krawczyk-Blicharska, P. Nowak : Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. w: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
 • R. Parzęcki: Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. WSHE, Włocławek 1999
 • B. Wojtasik: Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994
 • D. Barzach , J. Bierzwińska, A. Lanota: Pomagamy w wyborze zawodu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.