Polityka spedycyjna

Polityka spedycyjna - działalność państwa i występujących z jego ramienia organów, mająca na celu zapewnienie ilościowej i przestrzennej dostępności usług transportowych o optymalnej strukturze przy danych zasobach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Można wyróżnić trzy, zagregowane zadania polityki transportowej, związane z:

  • rozwojem systemu transportowego;
  • funkcjonowaniem systemu transportowego;
  • oddziaływaniem na otoczenie;
Z punktu widzenia makroekonomicznych funkcji polityki transportowej, do jej zadań należy zapewnienie:

  • spójności ekonomicznej i przestrzennej przez skoordynowany rozwój sieci infrastruktura infrastruktury transportowej;
  • zrównoważony rozwój, ułatwiający przepływ dóbr i osób na obszarze Wspólnoty.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.