Polisa

Polisa - tradycyjny dokument, w którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia[1].Polisa powinna zawierać dane ubezpieczającego, okres i sumę ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe. Zwykle uważa się chwilę doręczenia polisy ubezpieczającemu za chwilę zawarcia umowy ubezpieczenia.Jednak brak polisy nie oznacza automatycznie braku lub nieważność umowy ubezpieczenia. Oznacza jedynie, że ciężar udowodnienia istnienia ważnej umowy między stronami, spoczywa na osobie, która dochodzi świadczenia.

Rodzaje

"W zależności od udziału w polisie elementu oszczędnościowego, polisy na życie dzielimy na dwie grupy:
  • polisy ochronne;
  • polisy ochronno-oszczędnościowe.
W zależności od podziału oraz terminu wypłaty zgromadzonych środków ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe możemy podzielić na cztery kategorie:
  • polisy kapitałowe;
  • polisy połączone z funduszem;
  • polisy rentowe;
  • polisy posagowe"[2].


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.