Podwykonawca ang. Subcontractor

Podwykonawca - podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia przez inwestora, który jednak z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, a czynności mu powierzone są przez niego wykonywane na jego własny rachunek i niebezpieczeństwo. Jest to każda firma, organizacja lub instytucja publiczna, która wykonuje odpłatnie prace na zlecenie wykonawcy.

Spis treści

UmowaBrak zgody inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie może powodować nieważności umów z podwykonawcami, lecz jedynie wyłączyć solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę należności za pracę wykonane na podstawie umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami.Podwykonawca jako niezależna firma, sam decyduje jak wykonać zlecenie wykonawcy. W tym celu może:
 • wykonać zlecenie własnymi środkami;
 • zlecić wykonanie prac innemu przedsiębiorstwu. W takiej sytuacji, jest równocześnie podwykonawcą i wykonawcą.


Nawiązanie współpracyProces nawiązania wsółpracy między przedsiębiorstwami odbywa się w następujących etapach:
 • Określenie celów organizacyjnych,
 • Analiza kosztów i korzyści,
 • Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia,
 • Wybór podwykonawców,
 • Negocjowanie warunków umowy,
 • Informowanie personelu o nowej sytuacji,
 • Opracowanie harmonogramu rozpoczęcia współpracy,
 • Kontrola efektów przeprowadzenia przedsięwzięcia.


Korzyści z wynajmu podwykonawcówPodwykonawcy, poprzez swoją pracę i odciążenie przedsiębiorstw od problemów operacyjnych, pomagają im w sprostaniu celom strategicznym. W związku z tym zwiększa się strategiczna swoboda działalności przedsiębiorstwa macierzystego. Dzięki podwykonawcom, przedsiębiorstwa mogą liczyć na:
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych;
 • zmniejszenie zatrudnienia;
 • redukcja ogólnych działalności przedsiębiorstwa;
 • tańszy i szybszy dostęp do nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej;
 • korzystanie z technologii, a także wiedzy, którą przedsiębiorstwo nie dysponuje;
 • skoncentrowanie się na podstawowej działalności, poprzez przekazanie pewnych zadań podwykonawcom;
 • ograniczenie kosztów inwestowania w funkcje które nie stanowią podstawowej działalności przedsiębiorstwa;
 • podział ryzyka pomiędzy kilka przedsiębiorstw partnerski.


ZagrożeniaW związku z zatrudnieniem podwykonawców mogą wyniknąć następujące komplikacje:
 • złe planowanie i organizacja,
 • słaba wymiana informacji i nieporozumienia,
 • utrata kontroli nad zatrudnianymi pracownikami,
 • początkowo wysokie koszty z zatrudnianiem podwykonawców,
 • zwolnienia, związane z zastąpieniem obecnych pracowników,
 • wyboru niewłaściwego usługodawcy.


Bibliografia

 • Podwykowanca, Wikipedia pl
 • Kim jest podwykonawca?
 • Norbert Hadzewicz: Podwykonawcy, Encyklopedia zarządzania
 • M.F. Cook: Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, str. 21-53, 162
 • M. Trocki: Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, str. 1-18, 44-85
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.