Logistyka zaopatrzenia Przekierowano ze strony: Podsystem logistyki zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia - zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych. Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji, poprzez zapewnienie przedsiębiorstwu produkcyjnemu wszystkich niezbędnych do funkcjonowania surowców, materiałów i półproduktów. Brak surowców oznacza przerwę w produkcji, co przekłada się na straty. W logistyce zaopatrzenia niezbędne jest składanie odpowiednich zamówień we właściwym czasie i ilości, oraz utrzymywanie zapasów.

Spis treści

Instrumenty polityki zaopatrzenia

Główne problemy, których dotyczą decyzje i działania w obszarze zaopatrzenia można wskazać na podstawie instrumentów polityki zaopatrzenia:
 • polityka produktu - dotycząca rodzajów i ilości towarów otrzymanych od dostawców, wykorzystywanych w produkcji oraz terminów ich nabywania w okresie objętym planowaniem, wyboru pomiędzy samodzielnym wykonaniem dóbr a ich nabyciem,
 • polityka Kontraktów - obejmująca zwłaszcza decyzje dotyczące akceptowanych cen zakupu (w tym rabatów ilościowych czy wartościowych), podejmowanych zobowiązań w zakresie opakowania, Transportu i przechowywania towarów,
 • polityka komunikacji - związana przede wszystkim z decyzjami dotyczącymi zakresów informacji udostępnianych dostawcom odnośnie zamierzeń w zakresie zaopatrzenia, intencjach, oczekiwań w trakcie współpracy a także o warunkach działania,
 • polityka zakupów - dotycząca zwłaszcza określenia optymalnej ilości dostawców (minimalizującej ryzyko nadmiernego uzależnienia od wąskiej grupy jednostek, a równocześnie zapewniającej odpowiednią siłę przetargową u każdego dostawcy), wyboru dostawców o najkorzystniejszej lokalizacji geograficznej, wykorzystywania magazynów zaopatrzeniowych w pobliżu miejsc zapotrzebowania dla towarów od dostawców zlokalizowanych w znacznej odległości od odbiorcy.


Zadania i cele

 • zarządzanie dostawami;
 • nabywanie materiałów niezbędnych do produkcji;
 • badanie jakości zamówień;
 • obniżanie kosztów poprzez:
  • negocjowanie warunków i cen z dostawcami;
  • utrzymanie zapasów na niskim poziomie;
 • zawieranie umów z dostawcami;
 • gospodarowanie materiałami przy współpracy z innymi działami;
 • wyznaczenie skali zamówień;
 • wybór środka i sposobu transportu.


Procesy

W logistyce zaopatrzenia wyróżnia się procesy:

Ocena procesu zaopatrzenia

W celu wyboru odpowiedniego dostawcy, należy przeprowadzić analizę, składającą się z parametrów:
 • czas pomiędzy złożeniem zamówienia a jego dostarczeniem,
 • terminowości dostawy,
 • określenia czy dostawa została zrealizowana w 100%,
 • dostosowania się dostawcy do zmian zamówień.


Czynniki kształtujące logistykę zaopatrzenia

Decyzje w zakresie zaopatrzenia nie mogą zostać podjęte bez uwzględnienia warunków występujących na rynku, które kształtowane są przede wszystkim przez takie czynniki jak:
 • charakterystyka nabywanych towarów - dotycząca przede wszystkim wymagań w zakresie: transportu (środek transportu, jego wyposażenie), magazynowania (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki składowania), opakowania (wielkość, materiał) oraz oznakowania (jednostek lub partii towaru),
 • działalność dostawców - obejmująca zwłaszcza: ilość, stopień spełnienia wymagań ilościowych i jakościowych odbiorcy, możliwość zapewnienia długiego okresu współpracy, nastawienie na zacieśnianie współpracy z odbiorcą i obustronnego doskonalenia,
 • działalność konkurentów - przede wszystkim ze względu na ilość, lokalizację, zasięg oddziaływania, źródła zaopatrzenia, potencjał, wykorzystywane rozwiązania logistyczne w obszarze zaopatrzenia,
 • ograniczenia obrotu poszukiwanym towarem - związane z koncesjonowaniem, koniecznością monitorowania przez jednostki zewnętrzne przepływu i zużycia (leki, substancje szkodliwe dla zdrowia),
 • międzynarodowy przepływ towarów - zwłaszcza z uwagi na różnice wymagań dotyczących transportu i przechowywania towarów, braku standaryzacji dokumentacji przewozu i składowania, opóźnień wynikających z niskiej przepustowości przejść granicznych.


Zobacz też

Bibliografia

 • Logistyka zaopatrzenia
 • Tomasz Małkus: Podsystem logistyki zaopatrzenia, Encyklopedia zarządzania
 • H. C. Pfohl: Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Bibliotek Logistyka, Poznań 1998
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.