Podatek ang. tax

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Spis treści

Opis

Dochody z podatków zwiększają dochody państwa. Z tych dochodów realizowane są zadania ogólnospołeczne, z których korzystają płatnicy podatku i członkowie ich rodzin. W tym kontekście możemy więc mówić co najwyżej o odpłatności pośredniej. Przymusowość płacenia podatku wiąże się z tym, ze organ administracji finansowej państwa jest wyposażony w narzędzia odpowiednie do jego wyegzekwowania jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest to cecha odróżniająca podatek od innych świadczeń o charakterze dobrowolnym.

Cechy podatków:
 • nieodpłatność,
 • przymusowość,
 • powszechność,
 • bezzwrotność.


Rodzaje podatków

 1. Podatki dochodowe:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
 2. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp.
 3. Opodatkowanie własności:
  • Podatki od nieruchomości:
   • podatek rolny (gruntowy),
   • podatek leśny;
  • podatek od spadków i darowizn.
 4. Podatki od towarów i usług:
  • podatek od wartości dodanej (VAT),
  • akcyza,
  • Cło.
 5. Inne:
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych.


Funkcje podatków

Funkcje podatku utożsamiane są z rolą podatku i określają miejsce, jakie zajmuje on w gospodarce[1].

Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje podatku:
 1. Funkcja fiskalna - ma ona pierwszorzędne znaczenie. Zasadniczą funkcją podatku jest przynoszenie państwu dochodów budżetowych. Wpływy z podatków są podstawą funkcjonowania państwa, gdyż stanowią jego główne źródło dochodów.
 2. Funkcja regulacyjna - polega na wpływaniu na dochody i majątek podmiotów objętych podatkiem. Tak więc za pośrednictwem podatków odbywa się redystrybucja środków pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a budżetem państwa.
 3. Funkcja stymulacyjna - polega na zróżnicowaniu przez państwo obciążeń podatkowych jakim podlegają poszczególne podmioty w gospodarce, w celu wywarcia konkretnego wypływu na decyzje tychże podmiotów. Państwo może więc używać instrumentów podatkowych w celu zachęcenia lub zniechęcenia podmiotów gospodarczych do podjęcia działań w określonym kierunku.


Zobacz też

Linki zewnętrzne!

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.