Poświadczenie bezpieczeństwa

Poświadczenie bezpieczeństwa - dokument tworzony w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych[1] umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności (patrz: art. 5 ustawy). Wystawienie poświadczenia bezpieczeństwa odbywa się po przeprowadzeniu przez służby ochrony państwa (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego) oraz pełnomocnika ochrony szczegółowego postępowania sprawdzającego.

Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:
  • 10 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne";
  • 7 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne";
  • 5 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" [2].


Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności. (art 29 ustęp 4)

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.