Planowanie etapu inicjowania (PRINCE2) ang. Planning the Initiation Stage

Planowanie etapu inicjowania - podproces przygotowania projektu.

Spis treści

Podstawowe zasady

Inicjowanie projektu podobnie jak inne prace w projekcie wymaga zaplanowania i zatwierdzenia. Należy się także upewnić, że są podstawy do realizacji tego procesu i że będzie ona przebiegała w uporządkowany sposób.

Kontekst

Jeżeli projekt jest częścią programu, wówczas data zakończenia etapu inicjowania powinna być sprawdzona z datą widniejącą w planach programu. Plan Etapu inicjowania projektu powinien zawierać wskazówki dla zespołu zarządzania projektem przekazane przez kierownictwo programu.

Po tym, jak w poprzednim podprocesie wybrana została Formuła Realizacji Projektu i określono jego podstawowe założenia, należy przedstawić Komitetowi Sterującemu nakłady potrzebne do przygotowania Dokumentacji Inicjowania Projektu.

Opis

Realizacja tego podprocesu powinna służyć dwóm celom:
 • opracowania planu etapu inicjowania (w tym wytworzenia Dokumentacji Inicjowania Projektu)
 • ustalenie zasad raportowania i kontroli dla etapu Inicjowania Projektu


Dla ich osiągnięcia PRINCE2 zaleca wykonanie następujących czynności:
 • przegląd Dziennika Doświadczeń pod kątem doświadczeń związanych z kontrolami w ramach projektu
 • określenie Ograniczenia (PRINCE2)|ograniczeń czasu i kosztów dla etapu inicjowania projektu
 • przegląd wszelkich ryzyk w Dzienniku projektu i ocena ich wpływu na plan etapu inicjowania
 • aktualizacja Dziennika Projektu w przypadku dostrzeżenia nowych ryzyk (lub zmiany tych już istniejących)
 • prośba o zatwierdzenie inicjowania projektu


Własność/Odpowiedzialność

Dla poszczególnych produktów (elementów wyjściowych) danego podprocesu:

Wejścia i wyjścia

Elementem wejściowym tego podprocesu są:

Natomiast elementy wyjściowe to:
 • Plan etapu Inicjowania
 • zaktualizowany Dziennik projektu
 • prośba o zainicjowanie projektu


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.