Plan urlopów

Plan urlopów – dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

Spis treści

Charakterystyka

Założenia ogólne

Wedle artykułu 163 Kodeksu Pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada Pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów służy również zapewnieniu prawidłowej realizacji uprawnień urlopowych. W przypadku, gdy propozycję pracowników, co do terminów urlopów, mogą zakłócić normalne funkcjonowanie firmy, pracodawca może odmówić niektórym udzielenia urlopu we wskazanym terminie. Pracodawca musi obowiązkowo uwzględnić w planie sugestie pracowników powracających po urlopie macierzyńskim oraz pracowników młodocianych, uczęszczających do szkoły w czasie ferii szkolnych. Pracodawca powinien podać do wiadomości pracowników plan, co oznacza równoczesną zgodę na to, że pracownicy bez dalszych powiadomień rozpoczną realizację uprawnień urlopowych w terminach przewidzianych w planie. W takim przypadku pracownik nie musi składać już dodatkowego wniosku o udzielenie urlopu.

Urlopy wypoczynkowe

Plan urlopów wypoczynkowych pracodawca musi uzgodnić z zakładową organizacją związkową, ale uprawnienie to ogranicza się tylko do zgody lub odmowy związków na sporządzenie planu. Odmowa związków oznacza zwolnienie pracodawcy z tego obowiązku i w takim przypadku pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. Z obowiązku sporządzania planu urlopów jest również zwolniony pracodawca u którego nie ma związków zawodowych

Wyjątki i uwagi

W planie pracodawca nie uwzględnia czterech dni urlopu na żądanie.Plan urlopów wypoczynkowych powinien być gotowy najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego, aby pracownicy, którzy planują urlop w styczniu, mogli otrzymać plan do wiadomości przed rozpoczęciem urlopu. Plan urlopów wypoczynkowych powinien być sporządzany corocznie.

Istnieje możliwość odstępstwa od wykorzystania planowanego urlopu. Urlop może być przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, bądź z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Pracodawca również ma obowiązek poinformować pracownika o przyczynach zmiany terminu urlopu, oraz uzgodnić nowy termin. W przypadku gdy pracodawca nie sporządził planu urlopów i jednocześnie odmówi pracownikowi urlopu oraz wypłacenia ekwiwalentu, pracownik może wystąpić o odszkodowanie od pracodawcy. Wina pracodawcy polega na niedopełnieniu obowiązku sporządzenia planu urlopów wypoczynkowych i uniemożliwieniu pracownikowi wykorzystania urlopu, co narusza zasadę prawa do wypoczynku.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.