Pełna księgowość

Pełna księgowość - forma opodatkowania, która wymaga zatrudnienia księgowej lub wynajęcia biura rachunkowego. Ze względu na zaawansowanie bywa bardzo kosztowna. Do jej prowadzenia zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 800 tysięcy euro. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe.

Regulacje prawne

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych reguluje Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości[1].

Obowiązki podatnika

"Podmioty gospodarcze zobowiązane są do:
  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, w których ujmuje się zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzania sprawozdań finansowych;
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.


Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej - różnica to sposób prowadzenia ksiąg. Natomiast osoby prawne rozliczające się na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%"[2].

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.