Parabank

Parabank - instytucja finansowa prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym.

Spis treści

Charakterystyka

Pojęcie parabanków nie jest precyzyjnie określone, choć stanowi przedmiot regulacji w wielu krajach.Według niektórych definicji do parabanków zaliczane są również wszelkie instytucje finansowe świadczące usługi zbliżone do usług bankowych, działające na podstawie ustaw szczególnych, oraz niepodlegające licencjonowaniu i nadzorowi bankowemu (np. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje pośrednictwa kredytowego, leasingowe, faktoringowe, fundusze inwestycyjne i kantory wymiany walut).

Parabanki w Polsce

Według definicji Komitetu Stabilności Finansowej parabankami są instytucje finansowe, które gromadzą depozyty oraz prowadzą działalność w oparciu o środki uzyskane od klientów[1].

Cechy charakterystyczne:
  • stopy zwrotu z powierzonych środków są dużo wyższe niż przeciętne;
  • bardzo wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.


Regulacje prawne

Zgodnie z prawem bankowym przyjmowanie wkładów pieniężnych, czy prowadzenie rachunków bankowych są czynnościami bankowymi, a więc zastrzeżonymi dla banków.Ze względu na brak nadzoru bankowego, działalność parabanków nie jest objęta nakładanymi przez prawo bankowe wymogami ostrożnościowymi, kapitałowymi, wymogami co do formy prawnej. Nie występuje w nich gwarancja ochrony środków, czy tajemnica bankowa.Firmy pożyczkowe ze względu na pożyczanie pieniędzy na procent również określane są mianem parabanków.

Nisza na rynku

Średnia pożyczka jaką udzielają parabanki w Polsce waha się między 1 600 a 1 800 złotych, przy czym średnia kwota pożyczana w bankach to około 9 tysięcy. Działalność parabanków polega na zupełnie innych zasadach. Ich oferta jest niekiedy uzupełnieniem oferty banków.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.