Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody ( PROP ) - organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów prawnych.

Cele i zadania

Do głównych zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy przedstwienie Ministrowi Środowiska opinii o stanie środowiska naturalnego, przedstawienie Ministrowi propozycji mających na celu tworzenie warunków ochrony środowiska oraz do zachowania obecnego stanu lub jego poprawy.

Ponadto do obowiązków rady można zaliczyć:
  • ocena stanu przyrody i wykorzystanie obszarów chronionych do celów naukowych;
  • przedstawienie wszelkiego rodzaju wniosków w sprawach ochrony środowiska;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska;
  • opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony środowiska;
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;


Zobacz też

Nadzór środowiskowy

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.