Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ( PIOŚ )
Organizacja
Data

ustanowienia
wrzesień 1980 r.
Siedzibaul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Strona internetowa


Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - instytucja podległa pod Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, której zadaniem jest kontrola realizacji przepisów związanych z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Inspekcja ta bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania obiektów lub instalacji do uzytku, które mogą w duzym stopniu oddziaływać na środowisko. Ma mozliwośc wstrzymania działalności, która narusza zasady ochrony środowiska.

Cele i zadania

Inspekcja bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Może podjąć decyzję o wstrzymaniu działalności, która narusza zasady ochrony środowiska lub warunki korzystania ze środowiska.

Do szczególnie ważnych zadań inspekcji należy:
  • kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
  • nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
  • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi ( GMO );
  • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
  • kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.