P2M2 Przekierowano ze strony: PRINCE2MM ang. PRINCE2 Maturity Model, PRINCE2MM, P2MM

P2M2
model
Zarządzanie dojrzałością
WłaścicielOGC
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2003 r.
Wycofanie2006 r.
Nowy standardP3M3


P2M2 - model dojrzałości wyodrębniony z Project Management Maturity Model (PMMM). Zadaniem jego jest określenie w jakim stopniu metodyka PRINCE2 jest wykorzystywana do zarządzania projektami.

Spis treści

Rozwój standardu

Model ten powstał w wyniku popularności, wśród firm sektora prywatnego, metodyki PRINCE2 - opracowanej w latach 80. w Wielkiej Brytanii metodyki, wykorzystywanej wtedy głównie przez administrację publiczną. Popularność tej metody unaoczniła Office of Governmet Commerce (OGC), instytucji mającej prawa do PRINCE2, że coraz trudniejsza staje się weryfikacja zdolności firm w stosowaniu ich metodyki. OGC doszło do wniosku, że trzeba stworzyć narzędzie pozwalające na dokonanie takowej oceny.

Wykorzystując doświadczenia nabyte podczas projektowania modelu dojrzałości PMMM zaczęto opracowywać narzędzie, którego celem miało być precyzyjne określenie poziomu wykorzystania PRINCE2 przez organizacje. Efektem był właśnie model P2M2 czyli PRINCE2 Maturity Model, opublikowany w roku 2003 i wykorzystujący założenia CMMI

Zastosowanie

Model P2M2 może być stosowany zarówno jako narzędzie do oceny stopnia adaptacji metodyki PRINCE2 lub też jako część składowa modelów oceny zarządzania dojrzałością projektową organizacji, stosującej PRINCE2 przy realizacji swoich projektów.

Opis

Bazą dla P2M2 jest pięciostopniowy model dojrzałości, lecz metodyka ta korzysta tylko z 3 pierwszych poziomów:
  • początkowy - firma rozpoznaje projekty i zarządza nimi inaczej niż codziennymi aktywnościami,
  • powtarzalny - PRINCE2 został zaadaptowany w ramach pojedynczych projektów ale brak jego adaptacji w spójny sposób w całej organizacji,
  • zdefiniowany - PRINCE2 został zaadaptowany do wszelkich projektów w firmie i jest standardem dla zarządzania projektami w całej organizacji.


Każdy taki poziom dojrzałości posiada odpowiedni zbiór Kluczowych Obszarów Procesowych (KOP), a te z kolei określane są w oparciu o dwa wskaźniki:
  • Opis przeznaczenia (ang. purpose) - informacja, w jakim celu dany obszar procesowy ma być wdrożony i jakie procesy ma on uruchomić.
  • Kluczowe praktyki (ang. key practise) - lista procedur, które organizacji musi realizować, by móc wdrożyć dany kluczowy obszar procesowy.


P2M2 posiada 17 zdefiniowanych KOP, z których każdy przypisany jest do konkretnego poziomu. Warunkiem wejścia na dany poziom jest stosowanie obszarów procesowych przypisanych do danego poziomu.

Poziom dojrzałościKluczowe obszary procesowe
PoczątkowyDefinicja projektu
PowtarzalnyKierowanie projektem
Inicjowanie projektu
Kontrola etapów
Zamykanie projektu
Uzasadnienie biznesowe
Organizacja
Planowanie
Zarządzanie ryzykiem
Kontrola
Zarządzanie jakością
Zarządzanie konfiguracją i zarządzanie zmianą
ZdefiniowanyPodejście organizacyjne
Dopasowanie PRINCE2
Szkolenie z PRINCE2
Zintegrowane zarządzanie
Zapewnienie jakości


Oficjalną metodą oceny organizacji z wykorzystaniem tego modelu jest ocena przeprowadzona przez akredytowanych konsultantów zatrudnionych w firmach doradczych uznanych przez APM Group. Ocena dokonywana jest na podstawie kwestionariuszy, które są bazą dla wywiadów przeprowadzonych z odpowiednimi osobami w firmie. Po zebraniu odpowiednich danych konsultant przekazuje dokumentacje specjalistom z APM Group, którzy weryfikują propozycje konsultanta i decydują o przyznaniu danego poziomu.

Taka ocena, potwierdzona certyfikatem może umożliwić firmie branie udziału w przetargach i konkursach, gdzie jednym z wymogów jest posiadanie danego poziomu dojrzałości. Ponadto daje to kierownictwu obraz firmy, która wdraża metodykę PRINCE2, na jakim jest etapie.

Zobacz też

Bibliografia

  • M. Juchniewicz: Dojrzałość projektowa organizacji, wyd. Bizarre, Warszawa 2009

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.