PRINCE2 ang. Projects In a Controlled Environments

PRINCE2
Metodyka
Zarządzanie projektami
Logo PRINCE2
WłaścicielCabinet Office
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie1996 r.
Aktualna wersja2009 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów PRojects IN Controlled Environments, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Projekty w sterowanym środowisku. PRINCE2 bazuje na siedmiu pryncypiach (zasadach), siedmiu tematach i siedmiu procesach. Pryncypia i tematy odgrywają znaczącą role w każdym z siedmiu procesów.

Spis treści

Pochodzenie i wersjePRINCE2 bierze swój początek od opracowanego w połowie lat siedemdziesiątych standardu pod nazwą PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique). Dzięki jego rozwinięciu przez menedżerów ds. projektów związanych wcześniej z koncernem IBM, powstał PROMPT II opublikowany w 1979 r. przez brytyjską agendę rządową Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA). Wzbogacona wersja metodyki pojawiła się w 1989 r. jako standard PRINCE (Projects in Controlled Environments), który także doczekał się swojego udoskonalenia. Opublikowany po raz pierwszy w 1996 r. PRINCE2 zaczął wkrótce być stosowany także poza obszarem IT jako ogólna metodyka zarządzania projektami[1].

PRINCE2 szybko zdobywał popularność i stał się standardem de facto w Wielkiej Brytanii. Zyskuje też coraz szersze uznanie na całym świecie stanowiąc główną alternatywę (nie wykluczającą) dla metodyki PMBoK instytutu PMI. Duże zmiany zostały opublikowane w 2005 r. przez Office for Government Commerce(OGC) – następcę CCTA. W 2009 roku została opublikowana nowa, aktualnie obowiązująca wersja.[2] Prawa do metodyki posiada Cabinet Office - Kancelaria Premiera Wielkiej Brytanii.

Stosowanie

Standard PRINCE2 skupia się na pracy Kierownika Projektu, kierowników poszczególnych zespołów zarządzania projektem, a także członków kadry kierowniczej wyższego szczebla związanych z procesami decyzyjnymi w ramach projektu. Jest to w rzeczywistości zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami informatycznymi w Wielkiej Brytanii, który znalazł szerokie zastosowanie także w Holandii i Australii. Dzięki rozwojowi PRINCE2 w tych trzech ośrodkach, badania nad tą metodyką prowadzone są obecnie w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Niedawno otwarte zostało biuro w Chinach, co było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie PRINCE2 w tym kraju oraz innych ośrodkach Dalekiego Wschodu.

Pryncypia (zasady)

! Osobny artykuł: Pryncypia PRINCE2

Pryncypia PRINCE2 są wynikającymi z najlepszych praktyk zarządzania projektami nakazami. Aby można było powiedzieć, że projekt jest prowadzony z wykorzystaniem PRINCE2 muszą być spełnione wszystkie siedem:
 1. Ciągła zasadność biznesowa (ang. continued business justification)
 2. Korzystanie z doświadczeń (ang. learn from experience)
 3. Zdefiniowane role i obowiązki (ang. defined roles and responsibilities)
 4. Zarządzanie etapowe (ang. manage by stages)
 5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji (ang. manage by exception)
 6. Koncentracja na produktach (ang. focus on products)
 7. Dostosowanie do warunków projektu (ang. tailored to suit the project environment)


Tematy

! Osobny artykuł: Tematy PRINCE2

Tematem jest aspekt zarządzania projektem, którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. PRINCE2 wyróżnia siedem tematów:
 1. Uzasadnienie Biznesowe (ang. Business Case),
 2. Organizacja (ang. Organization),
 3. Jakość (ang. Quality),
 4. Plany (ang. Plans),
 5. Ryzyko (ang. Risk),
 6. Zmiana (ang. Change),
 7. Postępy (ang. Progress).


Procesy

! Osobny artykuł: Procesy PRINCE2

PRINCE2 cechuje podejście procesowe do zarządzania projektem. Metodyka definiuje szczegółowo siedem procesów:
 1. Przygotowanie projektu - PP (ang. Starting up a project - SU)
 2. Zarządzanie strategiczne projektem - ZS (ang. Directing a project - DP)
 3. Inicjowanie projektu - IP (ang. Initiating a project - IP)
 4. Sterowanie etapem - SE (ang. Controlling a stage - CS)
 5. Zarządzanie wytwarzaniem produktów - WP (ang. Managing product delivery - MP)
 6. Zarządzanie zakresem etapu - ZE (ang. Managing a stage boundary - SB)
 7. Zamykanie projektu - ZP (ang. Closing a project - CP)


Działania

! Osobny artykuł: Działania (PRINCE2)

W metodyce PRINCE2 zdefiniowano 40 działań będących zwykle częścią procesu lub planu. Każde działanie jest procesem, funkcją lub zadaniem, trwa przez jakiś czas, ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane.

Techniki

! Osobny artykuł: Techniki PRINCE2

Techniki to instrukcje postępowania krok po kroku, przy użyciu których w poszczególnych procesach wytwarzane lub wykorzystywane są produkty specjalistyczne i zarządcze. PRINCE2 może współpracować z większością technik, które wdrażają najlepsze praktyki zarządzania projektami, ale dwie techniki są szczególnie polecane:
 1. Planowanie oparte na produktach (ang. Product-based planning)
 2. Technika przeglądu jakości (ang. Quality review technique)


Produkty zarządcze

! Osobny artykuł: Produkty zarządcze PRINCE2

Produkt zarządczy jest potrzebny jako element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości. Produkty zarządcze pozostają takie same niezależnie od rodzaju projektu i mogą być używane we wszystkich projektach tak jak je opisano, lub z odpowiednimi modyfikacjami. Metodyka PRINCE2 definiuje 26 produkty zarządcze, wyszczególniając równocześnie, które z nich mogą być łączone. Dostarcza także dokładnych wytycznych dotyczących ich ewolucji, czyli jak mają być uzupełniane i modyfikowane w trakcie realizacji projektu.

Istnieją trzy rodzaje produktów zarządczych:
 1. produkty bazowe (ang. baseline management products), dla których są tworzone obiekty odniesienia,
 2. zapisy (ang. records),
 3. raporty (ang. reports).


Role

! Osobny artykuł: Role w projekcie PRINCE2

Metodyka PRINCE2 przewiduje osiem ról, dla każdej sugerując konkretne kompetencje, przy czym role Komitetu Sterującego obejmują "obowiązki i zachowania":
 1. Komitet Sterujący (ang. Project Board),
 2. Główny Użytkownik (ang. Senior User),
 3. Przewodniczący (ang. Executive),
 4. Główny Dostawca (ang. Senior Supplier),
 5. Kierownik Projektu (ang. Project Manager),
 6. Kierownik Zespołu (ang. Team Manager),
 7. Nadzór Projektu (ang. Project Assurance),
 8. Wsparcie Projektu (ang. Project Support).


Etapy zarządzania projektem

W zależności od wielkości i ryzyka projekt jest dzielony na odpowiednia liczbę etapów oddzielonych od siebie punktami decyzyjnymi. Projekt zgodny z PRINCE2 musi zawierać co najmniej 2 etapy zarządcze: inicjowanie projektu i realizacja projektu. Faza realizacji projektu może być rozbita na etapy realizacyjne.

Procesy Przygotowanie założeń projektu, Inicjowanie projektu i Zamykanie projektu to jednocześnie określone fazy cyklu życia projektu. W fazie realizacji projektu realizowane są procesy: Sterowanie etapem, Zarządzanie wytwarzaniem produktów i Zarządzanie zakresem etapu. Proces Strategiczne zarządzanie projektem obejmuje cały cykl życia projektu, podczas gdy proces Planowanie jest aktywny we wszystkich fazach z wyjątkiem ostatniego – Zamykanie projektu.

Mocne i słabe strony PRINCE2

Mocne strony
 • Stosowanie tej metodyki zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji. Stwarza to możliwość doskonalenia kompetencji.
 • Metodyka w sposób racjonalny opiera się na najlepszych praktykach w zarządzaniu projektami.
 • Wprowadza management by exception jako podstawową zasadę, która zapewnia kierownikom projektów swobodę działania bez zbędnej ingerencji, zapewniając jednocześnie zaangażowanie wyższego kierownictwa, wtedy kiedy projekt jest zagrożony wykroczeniem poza granice tolerancji lub przestaje realizować uzasadnienie biznesowe.
 • Sprawuje kontrolę nad startem, realizacją i końcem projektu.
 • Każdy z dokumentów wymaganych przez PRINCE2 jest dostarczony jako szablon zawierający wymagane metrykę, rozdziały i pola informacyjne co zapewnia przejrzystość, standaryzację i kompletność dokumentacji.
 • Przewiduje możliwość adaptacji do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu.
 • Jej stosowanie nie wymaga opłat autorskich.
 • Materiały PRINCE2 są opublikowane i szeroko dostępne co ogranicza prace nad wypracowywaniem własnych standardów i przygotowaniem materiałów szkoleniowych.


Słabości
 • Dużo organizacji cierpi na syndrom PINO (Prince In Name Only tzn. PRINCE2 tylko z nazwy), wybierając bez głębszej analizy tylko niektóre składniki metodyki nie zwracając uwagi na podstawowe zasady (podobnie jak kilka poniższych zarzutów jest to problem nie metodyki lecz jej stosowania).
 • PRINCE2 kładzie duży nacisk na dokumentowanie jako narzędzie sprawnej kontroli sposobu realizacji projektu. W niektórych organizacjach dokumenty stają się jednak celem samym w sobie, a rzeczywiste projekty kończą się niepowodzeniem. Z tego powodu PRINCE2 oskarżany jest czasem o nadmierną biurokratyzację procesu zarządzania.
 • PRINCE2 zwraca uwagę na potrzebę dobrej organizacji i regularną wymianę informacji pomiędzy interesariuszami, co może być odbierane jako zachęta do ciągłych bezproduktywnych spotkań zabierających czas niezbędny na rzeczywistą pracę.
 • PRINCE2 nie definiuje wprost analizy wymagań. Jako metodyka wdrożeniowa może prowadzić do niepowodzenia projektu z uwagi na przyjęcie fałszywych założeń (z drugiej strony jasno jest określone, kto ponosi odpowiedzialność za przyjęcie złych założeń i akceptację nietrafnego uzasadnienia biznesowego, a przesłanki tych decyzji są udokumentowane i mogą stanowić nauczkę na przyszłość).
 • Zbyt ścisłe przestrzeganie PRINCE2 bez odpowiedniej adaptacji do realiów biznesowych może być zbyt pracochłonne w zastosowaniu do małych projektów.
 • Niezbyt "zwinna".


Informacje komercyjne

Akredytowane przez APM Group centra szkoleniowe (ATO - Accredited Training Organization) PRINCE2 w Polsce:

Centra afiliowane przez ATO:

Zobacz też

Bibliografia

Materiały po polsku:

Materiały po angielsku:

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.