Zarządzanie portfelem projektów Przekierowano ze strony: PPM ang. Project Portfolio Management, PPM

Zarządzanie portfelem projektów – obszarem działalności obejmujący synchronizację i priorytetyzację realizacji wielu jednocześnie realizowanych projektów w organizacji. Zarządzanie portfelem projektów ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych w firmie zasobów przy realizacji możliwie największej ilości celów strategicznych w możliwie najkrótszym czasie. Zarządzanie portfelem projektów jest jednym z elementów zarządzania strategicznego.

Realizacja zarządzania portfelem projektów

Dla zarządzania portfelem projektów są tworzone formalne lub nieformalne biura projektów, których rolą jest łączenie wielu projektów tworzących portfel projektów w jedną spójną pod względem celów i realizacji całość. Sprawnie działające biuro projektów mogą utworzyć osoby posiadające duże doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia projektów i być reprezentatywne względem reprezentowania sponsorów projektów, kierowników projektu oraz kierowników zasobów.

Rolą biura projektów jest między innymi:
  • określenie priorytetów projektów na podstawie znanych:
    • określeniem zależności czasowych pomiędzy projektami
    • wyznaczenie zyskowności projektów w perspektywie krótko i długo terminowej
    • zdefiniowanie niezbędnych zasobów do realizacji projektów
  • przydzielenie zasobów adekwatnych do priorytetów projektów i możliwości organizacji
  • okresowa synchronizacja harmonogramów projektów zgodnie z ich priorytetami oraz dostępnością zasobów dla zapewnienia komunikacji zmian w organizacji
  • kontrola realizacji poszczególnych projektów oraz ocena ryzyk


Dla spełnienia podstawowej roli biura projektów jest niezbędny efektywny sposób komunikacji dobrany do ilości realizowanych projektów.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.