Okres zwrotu Przekierowano ze strony: PP ang. Payback Period, PP

Okres zwrotu - czas, jaki jest niezbędny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się dana inwestycja.

Spis treści

Sposób liczenia

Na podstawie samej tej metody nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego, a zaledwie subiektywne. Wtedy okres zwrotu danego przedsięwzięcia (n) porównuje się do wartości progowej - granicznego okresu zwrotu (ngr) (np. średni okres zwrotu z podobnych przedsięwzięć z tej samej branży).

Jeżeli:
  • n < ngr to inwestycje uznaje się za opłacalną,
  • n > ngr to inwestycje uznaje się za nieopłacalną,
  • n = ngr to o odrzuceniu czy przyjęciu powinny decydować inne czynniki.


Wykorzystanie

Wskaźnik ten bezpośrednio wynika z oczekiwań inwestorów, którzy podejmując decyzję o inwestycji oczekują, zakładają zwrot tej inwestycji w określonym czasie. Jedynym problemem przy stosowaniu tego wskaźnika jest sposób w jaki zakładane wpływy pieniężne będą w przyszłości generowane. Można bowiem założyć, iż w przyszłości wpływy z podjętej inwestycji będą miały stały, zbliżony charakter, czyli w zadanym okresie czasu do kasy inwestora wpłynie taka sama kwota pieniędzy lub charakter zmienny, który najczęściej zakłada zwiększanie się zwrotów z inwestycji, a zatem większe zyski.

W przypadku niejednolitych wpływów pieniężnych w poszczególnych okresach, obliczenie okresu zwrotu polega na kolejnym porównywaniu skumulowanych rocznych wpływów z inwestycji z wielkościami nakładów początkowych. Okres, w którym występuje zrównanie tych dwóch kwot nazywa się okresem zwrotu z inwestycji. Jeśli punktem odniesienia jest określona przez inwestora granica zwrotu nakładów inwestycyjnych, to akceptowane są te przedsięwzięcia inwestycyjne, których okres zwrotu jest krótszy od zakładanego.

Długi okres zwrotu dostarcza istotnych informacji:
  • przedsięwzięcie jest mało płynne, gdyż zaangażowane środki będą zamrożone na długi okres,
  • korzyści netto generowane w długim okresie niosą za sobą większe ryzyko niż te osiągane w okresie krótszym, stąd podwyższone ryzyko przedsięwzięć o dłuższym okresie zwrotu.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.