PN-N 18001

PN-N 18001
norma
BHP
Znak zgodności

z Polską Normą
WłaścicielPKN
Powstanie2004 r.
Aktualna wersjaPN-N 18001: 2004


PN-N 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Cyklem Deminga. PN 18001 to norma, zawierająca zbiór wymagań, które muszą zostać spełnione przez daną organizację, jeśli chce ona otrzymać certyfikat zgodności wydany przez zaproszoną jednostkę certyfikującą. Najczęściej spotykanym odpowiednikiem polskiej normy jest norma OHSAS 18001 z 1999 roku. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu wg jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy. System zarządzania BHP zgodny z PN 18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Spis treści

HistoriaPrace nad międzynarodową normą ISO ds. BHP nie powiodły się już dwukrotnie. Główną przyczyną niepowodzenia były znaczne rozbieżności w przepisach prawnych poszczególnych państw i standaryzacja do tej pory nie była możliwa. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.

ZastosowanieSystem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001 stosuje się m.in. w celu:
  • ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników (jak również osób trzecich, które znajdują się na terenie przedsiębiorstwa);
  • poprawy warunków pracy (co prowadzi do zwiększenia wydajności i jakości oferowanych usług);
  • wykrywania przyczyn wypadków i ich eliminowania;
  • identyfikacji zagrożeń dla zdrowia pracowników;
  • zmniejszenia liczby wypadków przy pracy (a co za tym idzie również zmniejszenia kosztów związanych z wypadkami);
  • wypracowania sposobów skutecznego reagowania na istniejące już sytuacje (związane m.in. z wystąpieniem awarii i wypadków);
  • zapobiegania chorobom zawodowym;
  • zwiększenia zaufania m.in. pracowników, klientów, firm ubezpieczeniowych do organizacji;
  • stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji na rynku.


OpisNorma PN-N 18001 nie zawiera sposobu realizacji przedstawionych w niej działań, ponieważ metody identyfikacji zagrożeń mogą się różnić. Różnice te zależą m.in. od rodzaju i wielkości organizacji, rodzaju zagrożeń, stosowanych technologii, itd. Wspomniana norma zawiera tylko wytyczne, które można wykorzystać przy podejmowaniu określonych działań.

Normę PN-N 18001 mogą wykorzystać przede wszystkim organizacje, którym zależy na podjęciu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma określa 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy (np. bezpieczeństwo poza pracy, kontrola wewnętrzna, środki indywidualnej ochrony, itp). Warto podkreślić, że norma PN-N 18001 została tak skonstruowana i posiada takie wymagania, że łatwo jest ją zintegrować z innymi normami ISO (to samo dotyczy normy OHSAS 18001)

PN-N 18001 w PolsceSystem zarządzania BHP zgodny z PN 18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Częściej spotyka się systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem żywności zgodnie z HACCP. Certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP wydawany jest przez firmy certyfikujące zwane jednostkami certyfikującymi po przeprowadzeniu auditu certyfikującego.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.