Płynność ang. liquidity

Ten artykuł dotyczy ogólnego znaczenia terminu "płynność". Więcej informacji na temat płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej pomiaru w artykule Płynność finansowa.

Płynność – w zarządzaniu finansami termin odnoszący się najczęściej do płynności finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystywany również do określania struktury aktywów przedsiębiorstwa, a także do opisania sytuacji na rynku.

Spis treści

Płynność finansowa

Płynność finansowa – zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań[1]. Często w definicji ujmuje się również zdolność do pokrywania niespodziewanych wydatków - zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług.

Od płynności zależy czy w terminie wypłacane jest Wynagrodzenie Pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.

Płynność finansowa jest równie ważną cechą określającą kondycję finansową przedsiębiorstwa jak osiągany Zysk. Gdyby przedsiębiorstwo wykazywało zysk, ale nie miało zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, zmuszone byłoby ono do ogłoszenia upadłości. Brak płynności nie pozwala firmie dalej prowadzić działalności, gdyż brak jest środków na wywiązywanie się z umów.

Ocenę płynności finansowej wykorzystują przede wszystkim osoby zarządzające przedsiębiorstwem, a także banki przy decyzjach o udzielaniu kredytów.

Więcej o płynności finansowej przedsiębiorstwa w artykule Płynność finansowa.

Płynność aktywów

Wymienialność jednych aktywów na drugie, określana często płynnością aktywów to zdolność do szybkiej i łatwej zamiany jednych aktywów na inne bez utraty ich wartości. Płynność zależy od głębokości rynku oraz rodzaju aktywów. Według teoretycznego stopnia płynności uporządkowane są aktywa w Bilansie księgowym.

Najmniej płynne są aktywa niefinansowe (np. nieruchomości, maszyny), a najbardziej finansowe: weksle i czeki. Pełną płynność posiada jedynie pieniądz gotówkowy. Płynność aktywów wpływa na ich giełdową cenę (lub cenę wyznaczoną przez rynek aktywów). Dla dwóch aktywów o takich samych charakterystykach, ale różnej płynności, różnica w cenie rynkowej może być traktowana jako cena płynności (ang. liquidity premium).

Za jednostkę miary poziomu płynności przyjmuje się wyrażoną w jednostkach pieniężnych ilość płynnych aktywów. Poziomu płynności (ang. liquidity level, level of liquidity) nie wolno mylić z wartością płynności (ang. value of liquidity, liquidity value) czyli ceną jaką rynek/firma wyznacza za jednostkę środków pieniężnych, ponieważ te najbardziej płynne aktywa są doskonałym nośnikiem płynności. Wartość płynności może różnić się od rynkowej, gdyż zależy ona od działalności zarządu i obecnej płynności finansowej.

Płynność rynku

Płynność rynku to zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że na rynku jakiegoś dobra, możliwe jest wykonywanie transakcji. Jeśli te transakcje można wykonywać bez ograniczeń, oznacza to, że rynek jest płynny. Brak płynności rynku jest tożsamy ze stanem braku możliwości wykonywania transakcji. Jest to spowodowane faktem, że co najmniej jedna ze stron transakcji (nabywcy lub sprzedawcy danego rodzaju aktywów) nie są zainteresowani dokonywaniem transakcji.

Uwagi

Płynność rynku jest pokrewna, ale nie tożsama, z głębokością rynku. Głębokość rynku wskazuje na wielkość transakcji jakie można dokonać na rynku bez wywoływania dużych zmian cen.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.