Outplacement

zwolnienie monitorowane

Outplacement - program polegający na udzieleniu zwalnianym pracownikom pomocy oraz wsparcia w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia (przy czym rozwiązanie stosunku pracy ma miejsce z przyczyn zakładu pracy). Szkolenia w ramach outplacementu trwają od 2 do 5 dni i są organizowane przez dział szkoleń przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie usługi. Zajęcia przeprowadzają zewnętrzni konsultanci. Całością może też zajmować się zewnętrzna firma doradcza, która po przeprowadzeniu szkolenia zazwyczaj oferuje "gorącą linię", obsługiwaną przez jej konsultantów, a także możliwość korzystania w określonym czasie z infrastruktury biurowej.

Outplacement może obejmować m.in.:
 • odprawy;
 • doradztwo psychologiczne;
 • pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy;
 • określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego;
 • finansowanie szkoleń, kursów doszkalających;
 • pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej;
 • pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania.

Spis treści

CeleDo celów związanych z programem outplacementu należą m.in.:
 • kompleksowe wsparcie pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników;
 • reorganizacja firmy i zmniejszenie kosztów zatrudnienia;
 • utrzymanie motywacji, a przez to także efektywności pracowników pozostających w firmie (m.in. ograniczenie nieformalnej komunikacji);
 • utrzymanie dobrego wizerunku firmy;
 • udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom (zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków, zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy);
 • skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.


Rodzaje outplacementu

Program outplacementu indywidualnegoProgram outplacementu indywidualnego jest stosowany w sytuacjach pojedynczych zwolnień. Dotyczy on przede wszystkim kadry kierowniczej oraz wysokiej klasy specjalistów.

Cele:
 • wsparcie pracowników objętych projektem w poszukiwaniu nowych możliwości rozwijania kariery zawodowej;
 • kształtowanie umiejętności pozwalających na realizację planów zawodowych.

Program outplacementu grupowegoProgram outplacementu grupowego przeprowadza się w przypadku likwidacji całych działów lub części przedsiębiorstwa. Program ten przybiera formę szkolenia pracowników. Z tego powodu oferuje się go w określonym czasie pracownikom wszystkich szczebli hierarchii zawodowej. Ponadto poprzez odpowiednią pomoc prawną instruuje się pracowników, co należy zrobić, aby założyć własną firmę.

Outplacement grupowy różni się od indywidualnego zarówno słabszym dostosowaniem konsultacji do indywidualnych potrzeb klienta, jak i ograniczeniami czasowymi.

Kwestie formalneZgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników, w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest również do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami.

EtapyZdaniem niektórych ekspertów ogólna procedura outplacementu powinna składać się z 5 etapów:
 1. przygotowanie programu, negocjacje wstępne z kierownictwem firmy;
 2. wprowadzenie zewnętrznych partnerów programu do firmy; pierwsze spotkania ze społecznością firmy;
 3. wspomaganie indywidualne lub grupowe pracowniczych karier realizowanych poza firmą;
 4. włączenie doświadczeń i wiedzy nabytej w procesach wspomagania kariery pracowników poza firmą do systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
 5. wprowadzenie zewnętrznych partnerów programu poza firmą.


Według K. Kwietnia, Prezesa Stowarzyszenia Doradców Personalnych, pełny proces outplacementowy zawiera trzy zasadnicze fazy:
 1. analiza zasobów ludzkich pod kątem zidentyfikowania rodzajów stanowisk i kategorii pracowników, które zostaną objęte procesem redukcji zatrudnienia. Dzięki temu zostaje określona liczba zwalnianych pracowników, jak również wybrane zostają konkretne osoby (na podstawie kryteriów wynikających ze strategii firmy na danym etapie rozwoju);
 2. komunikacja decyzji o redukcji zatrudnienia zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i jego bezpośredniego otoczenia(miejscowość, region itp.); a także, co jest kluczem do sukcesu całego procesu, bezpośrednia komunikacja konkretnych decyzji konkretnym pracownikom;
 3. udzielenie zwalnianym pracownikom najlepszego możliwego wsparcia w zakresie przystosowania się do nowej sytuacji, aby zwielokrotnić szanse pracowników na skuteczne rozwiązanie ich problemu.


KorzyściKorzyści jakie firma może osiągnąć dzięki zastosowaniu outplacementu:
 • poprawa wizerunku firmy na rynku;
 • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych;
 • poprawa relacji z partnerami społecznymi, a zwłaszcza z istniejącymi w danej firmie związkami zawodowymi;
 • darmowa obecność w mediach jako przykład dla innych, w jaki sposób należy postępować ze zwalnianymi pracownikami;
 • przekonanie co do opłacalności stosowania outplacementu w wypadku redukcji zatrudnienia w następnym okresie;
 • opracowanie wytycznych dla polityki personalnej firmy na przyszłość.


KrytykaW Stanach Zjednoczonych w 2009 roku pojawiła się krytyka dotycząca outplacementu. Zawierała ona następujące elementy:
 • firmy w Stanach Zjednoczonych były coraz mniej zadowolone z otrzymywanych usług w ramach outplacementu;
 • tylko niektórzy pracownicy sprawdzają, czy outplacement przynosi efekty;
 • dostawcy usług typu outplacement zaczęli dostarczać usługi o jednym standardzie, przez co, według niektórych pracodawców, usługi te straciły na wartości.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.