Ostrzeżenie ustne ang. verbal warning

Ostrzeżenie ustne – pierwsza z faz procedury dyscyplinowania pracowników. Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem, rozmowie dyscyplinującej bądź też zwróceniu uwagi w obecności współpracowników.

CharakterystykaGłównymi przesłankami do otrzymania ostrzeżenia są:
 • naruszenie regulaminu pracy;
 • notoryczne spóźnienie się lub opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia;
 • spożycie alkoholu w miejscu pracy bądź stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości;
 • niewłaściwe odnoszenie się do przełożonych lub kolegów;
 • zakłócenie spokoju w miejscu pracy;
 • niedbałość o dobro zakładu pracy;
 • niewykonywanie poleceń przełożonych;


Ostrzeżenie ustne powinno być przekazane pracownikowi przez bezpośredniego kierownika, któremu podlega. Kierownik, przy wyborze kary, powinien rozważyć następujące aspekty:
 • rodzaj naruszenia obowiązków;
 • stopień winy pracownika;
 • dotychczasowy stosunek pracownika do pracy;
Ostrzeżenie ustne daje pracownikowi możliwość poprawy swojego zachowania bez większych konsekwencji. Niezastosowanie się do ostrzeżenia powoduje nakładanie kolejnych kar. Konsekwencją może być Zwolnienie dyscyplinarne.

Same ostrzeżenia ustne podzielić możemy na dwa rodzaje:
 • nieoficjalne ostrzeżenie ustne - zwykle stosowane w przypadku mniejszych naruszeń porządku i dyscypliny pracy. Czyny prowadzące do naruszenia mniejszych zasad lub pomniejsze wykroczenia są w pierwszej kolejności rozpatrywane przez bezpośredniego przełożonego, który udziela stosownego pouczenia.
 • ostrzeżenie ustne zanotowane w aktach osobowych - pracownik może otrzymać ostrzeżenie ustne jeśli jego zachowanie czy jakość pracy nadal odbiegają od oczekiwanej normy. Pracownik otrzymuje na piśmie zawiadomienie o powodach udzielenia mu ostrzeżenia oraz informację o wymaganych standardach pracy oraz o konsekwencjach wynikających z niezastosowania się do tych wytycznych. Udzielenie ostrzeżenia zostanie potwierdzone na piśmie.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.