Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

indywidualny przedsiębiorca, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tego prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych.

Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalności w momencie zgłoszenia wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto w niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji lub uprawnień do prowadzenia danej działalności. Ogólne zasady działania przedsiębiorstw osób fizycznych określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zalety

  • najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej;
  • nie wymaga dużych nakładów finansowych;
  • właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje.

Wady

  • płynność finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy;
  • cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu;
  • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.