Organizacyjne uczenie się

Organizacyjne uczenie się – pojęcie, które dotyczy trzech poziomów (poziom pracownika, zespołu i organizacji) oraz trzech sposobów uczenia się (tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny).

Spis treści

Poziom pracownikaOrganizacyjne uczenie się na poziomie pracownika może przebiegać na trzy sposoby:

Sposób tradycyjnySposób tradycyjny polega na:
 • realizacji indywidualnych planów ciągłego rozwoju kompetencji przez samokształcenie;
 • uczestnictwie w kursach i treningach.

Sposób empirycznySposób empiryczny polega na:
 • zdobywaniu doświadczeń poprzez praktyczne działanie;
 • rotacji personelu;
 • uczeniu się na błędach;
 • kontaktach bezpośrednich z klientami;
 • kontaktach bezpośrednich z pracownikami innych firm.

Sposób cybernetycznySposób cybernetyczny polega na:
 • analizie i ocenie własnych zachowań oraz próbie kwestionowania założeń dotyczących pracy na stanowisku;
 • indywidualnym odkrywaniu wewnętrznych założeń dotyczących działania organizacji oraz ich analiza i ocena;
 • przekazywaniu informacji napływających z otoczenia do banku danych;
 • pracy nad własnymi projektami.


Poziom zespołuOrganizacyjne uczenie się na poziomie zespołu również jest oparte na trzech sposobach:

Sposób tradycyjnySposób tradycyjny oznacza:
 • trening zespołu pracowniczego, ukierunkowany na wzrost umiejętności działania zespołowego;
 • szkolenia prowadzone przez przełożonych i specjalistów zewnętrznych;
 • zespołowe uczenie się, między innymi przez przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy.

Sposób empirycznySposób empiryczny na poziomie organizacyjnego uczenia się zespołu to:
 • zdobywanie doświadczenia przez zespołowe działanie;
 • ćwiczenie dialogu;
 • uczenie się z doświadczeń innych: benchmarking wewnętrzny, kontakty z klientami, dostawcami, pracownikami innych organizacji, omawianie błędów i nieprawidłowości;
 • uczenie się na błędach - zespołowe porównywanie i omawianie działań skutecznych i nieskutecznych, formułowanie wniosków,
wprowadzanie zmian.

Sposób cybernetycznySposób cybernetyczny obejmuje:
 • przegląd sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych;
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania zespołu i jego współpracy z innymi zespołami;
 • modyfikacja wewnętrznych założeń członków zespołu przez poddawanie ich zespołowej ocenie;
 • wyjaśnianie, tworzenie i pogłębianie wizji przyszłości;
 • tworzenie nadmiaru pomysłów poprzez stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów;
 • zespołowa praca nad nowymi rozwiązaniami.


Poziom organizacjiPodczas organizacyjnego uczenia się na poziomie organizacji można wykorzystać trzy sposoby:

Sposób tradycyjnySposób tradycyjny obejmuje:

Sposób empirycznySposób empiryczny organizacyjnego uczenia się na poziomie organizacji oznacza:
 • Benchmarking funkcjonalny i zewnętrzny;
 • rozpoznawanie potrzeb klientów;
 • analizowanie tendencji rozwojowych zjawisk i procesów.

Sposób cybernetycznySposób cybernetyczny to:
 • ciągłe gromadzenie informacji napływających z otoczenia w jednym banku danych, selekcja i dystrybucja danych wewnątrz organizacji;
 • kwestionowanie założeń dotyczących funkcjonowania organizacji (zwłaszcza misji i strategii);
 • korzystanie z konsultantów zewnętrznych.


Zobacz też

BibliografiaB. Mikuła: W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001

K. Woźniak: System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

!
ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.