Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska - zobowiązania podatkowe, które ustalone są na podstawie ustaw:
 • z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1];
 • z 27 kwietnia 2001 r. Prawo o odpadach[2];
 • z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne[3].


Opłaty dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność rolniczą, a także osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki.

Spis treści

Charakterystyka

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi podmiot, który:
 • posiada samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze zarejestrowane na firmę, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza w wyniku procesów technologicznych;
 • pobiera wodę z własnych ujęć podziemnych bądź powierzchniowych;
 • wprowadza ścieki do wód lub do ziemi;
 • składuje odpady.


Opłaty

Jeżeli osoba lub firma korzystająca ze środowiska:
 • nie przedłożyła wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 • zamieściła w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.


Zwolnienia

Zwolnienie z opłat środowiskowych jest możliwe, jeśli:
 • kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł;
 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.


Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
 • do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania;
 • do wód lub do ziemi - wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących;
 • do wód lub do ziemi - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l;
 • do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb.


Zwolnienie z ponoszenia opłat nie zwalnia jednak z obowiązku przesyłania sprawozdań.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.