Okres zwrotu z dyskontem ang. Discounted Payback Period, DPP

Okres zwrotu z dyskontem (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowany okres zwrotu) - Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda należy do kategorii metod dynamicznych i określa okres czasu, jaki potrzebny jest na to, by wartość bieżąca całkowitych nakładów inwestycyjnych (PVI) została w pełni pokryta ze zdyskontowanych (bieżących) dodatnich korzyści netto (NCF+).[1] Jako wskaźnik opiera się o przepływ pieniężny netto, a nie zysk netto jako mierniku korzyści netto i uwzględnia zmianę pieniądza w czasie.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.