Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia – termin stosowany w związku z rozwiązywaniem umów o pracę. Określa czas pomiędzy dniem wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron a dniem zakończenia stosunku pracy.

Spis treści

Opis proceduryWypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno Pracodawca, jak i Pracownik. Wypowiedzenie umowy powinno zawierać prawdziwą i konkretną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Samo rozwiązanie umowy o pracę następuje zaś po upływie ściśle określonego przez prawo okresu wypowiedzenia.

Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca lub tygodnia, po tym, w którym złożono wypowiedzenie (umowa wypowiedziana 2 czerwca rozwiąże się na koniec września, jeśli okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące). Warto zaznaczyć, że okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się zawsze w sobotę. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Natomiast termin wypowiedzenia to dzień w którym powinien kończyć się okres wypowiedzenia. W tym dniu następuje zwolnienie pracownika z pracy.

Długość okresu wypowiedzenia zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy:
 • Umowa o pracę zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy - strony mogą przy jej zawieraniu przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem;
 • Umowa o pracę zawartej na okres zastępstwa - w umowie na czas określony, obejmujący konieczny czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy przez innego pracownika, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze;
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:
  • 3 dni robocze, w przypadku gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia. Pamiętać należy, że okres zatrudnienia liczy się dla danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:
  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Warunki i uwagi

 • Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Strony mogą jednak, po dokonaniu przez jedną z nich wypowiedzenia, za obopólną zgodą okres wypowiedzenia skrócić. Podsumowując, okres wypowiedzenia może zostać skrócony na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Pracodawca może też skrócić okres wypowiedzenia bez zgody pracownika, ale tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn leżących po jego stronie.
 • Długość okresu wypowiedzenia jest ściśle związana z rodzajem rozwiązywanej umowy, ale może być modyfikowana w określonych sytuacjach. Jedną z nich jest likwidacja pracodawcy, kiedy to okres wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę może być skrócony w połączeniu z wypłatą odszkodowania za pozostały czas. Okres wypowiedzenia można też skrócić zawierając porozumienie, w którym obie strony zgadzają się na taką możliwość. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.
 • W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, natomiast 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
 • Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
 • Jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik dni wolne mu nie przysługują.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.