Uogólniony model liniowy Przekierowano ze strony: Ogólny model liniowy ang. general linear model, GLM

Ogólny model liniowy
model
Zarządzanie jakością


Uogólniony model liniowymodel statystyczny dla którego założono, że:
  • Zmienne objaśniające wpływają na zmienną objaśnianą tylko przez tzw. składnik systematyczny
gdzie: XT oznacza transpozycję wektora X

  • Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej objaśniającej jest określony przez tzw. składnik losowy modelu:
  • Wartość oczekiwana μ składnika losowego zależy od składnika systematycznego w sposób określony przez tzw. funkcję wiążącą l:
W zależności od wyboru funkcji wiążącej otrzymuje się różne modele.

Nieznane parametry β są zwykle estymowane za pomocą metod największej wiarygodności, quasi-największej wiarygodności, lub metod bayesowskich.

Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.