UOKIK Przekierowano ze strony: Office of Competition and Consumer Protection ang. Office of Competition and Consumer Protection

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – organ administracji rządowej ustawowo odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace o charakterze legislacyjnym, informacyjno-edukacyjnym oraz kontrolnym. UOKiK, dawniej Urząd Antymonopolowy, został powołany w 1991 roku na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. W 1996 roku Urząd Antymonopolowy przekształcono w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centralnym organem administracji rządowej, podlegającym Radzie Ministrów, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy pomocy UOKiK wykonuje on zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów.

Spis treści

Zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zadania wspólne

 • Sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Przygotowanie projektów rządowej polityki konsumenckiej
 • Opracowanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów, aktów prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów
 • Przedkładanie Radzie Ministrów sprawozdań okresowych z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej

Ochrona konkurencji

 • Wydawanie decyzji w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, koncentracji lub podziału w sprawach kar pieniężnych
 • Prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rysunkowych przedsiębiorców
 • Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i organami w zakresie ochrony konkurencji
 • Realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie współpracy o wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom

Ochrona konsumentów

 • Występowanie do wyspecjalizowanych jednostek i odpowiednich organów kontroli państwowej o wykonanie badań przestrzeganie praw konsumenta
 • Występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów przeznaczonych dla konsumenta
 • Udzielanie pomocy i współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami, do których zadań należy ochrona interesów konsumentów
 • Inicjowanie badać towarów i usług wykonywanych przez organizacje konsumenckie
 • Podejmowanie czynności wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Pomoc publiczna

 • Nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
 • Dokonywanie ceny skuteczności oraz efektywności pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom, a także skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji[1]


Instytucje ochrony konsumenta

Ochrona konsumencka jest w naszym kraju zadaniem wielu instytucji. Instytucjonalną ochronę konsumenta w Polsce tworzą obecnie:
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Inspekcja Handlowa
 • Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów


Organizacjami, dla których ochrona konsumentów jest działalnością statutową, należą:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.