NAIRU Przekierowano ze strony: Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ang. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment

NAIRU - ekonomiczna teoria bezrobocia stabilizującego poziom inflacji, inaczej teoria bezrobocia równowagi.

Spis treści

OpisBezrobocie NAIRU pojawia się wtedy, gdy płace odpowiadające wymaganiom pracowników zrównują się z płacami zgodnymi z realiami gospodarczymi (tzn. przy ustabilizowanej dynamice procesów inflacyjnych). Gdy występuje zrównanie oczekiwań płacowych, nie oddziałują one na inflację. Tak więc NAIRU zależy od płacy realnej i poziomu postulowanych płac. Zakładając brak szoków podażowych, w przypadku wystąpienia bezrobocia niższego od poziomu NAIRU, w gospodarce zwiększa się tempo inflacji. Jeśli poziom bezrobocia jest wyższy od NAIRU, inflacja spada. NAIRU jest wyznaczana z krzywej Phillipsa (pokazuje związek pomiędzy bezrobociem a inflacją). Punkt, w którym krzywa Phillipsa krzyżuje się z linią poziomą oznacza NAIRU. NAIRU odpowiada potencjalnej wydajności, czyli maksymalnemu poziomowi Produktu Krajowego Brutto.

HistoriaKoncept NAIRU pojawił się wraz ze wzrostem popularności krzywej Phillipsa, która przedstawiała zależność pomiędzy stopą bezrobocia, a stopą inflacji dla krajów przemysłowych o mieszanej gospodarce. Analitycy stwierdzili, że ta zależność uniemożliwia jednoczesne starania rządu mające na celu zmniejszenie bezrobocia i stabilizację cen. Dlatego rząd powinien znaleźć punkt równowagi pomiędzy inflacją a bezrobociem - taki, który doprowadzi do społecznego dobrobytu.

W latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach przemysłowych, krzywa Phillipsa straciła na popularności. Przyczyną był jednoczesny wzrost bezrobocia i inflacji. Wielu ekonomistów miało obawy, że krzywa Phillipsa nie ma naukowych podstaw. Jednakże Milton Friedman i Edmund Phelps, którzy popierali koncept Phillipsa, utrzymywali, że krzywa Phillipsa nie może być podstawą do określania całej wiedzy o gospodarce, ponieważ przedstawia ona jedynie zależność pomiędzy zmiennymi bezrobocia i inflacji. Przeciwnicy tej teorii uważali, iż makroekonomiczna polityka rządu, która jest zdeterminowana przez cel obniżenia bezrobocia, powoduje, że oczekiwania inflacyjne zmieniają się w taki sposób, że inflacja nieustannie wzrasta, a redukcja bezrobocia nie następuje.

Wynikające z tego zalecenia były następujące: żaden poziom bezrobocia będący poniżej poziomu krytycznego (NAIRU) nie powinien wpływać na politykę gospodarczą rządu. Teoria mówi, że jeżeli:
  • UN oczekiwania inflacyjne będą spadać czyli wystąpi deflacja;
  • U=N oczekiwania inflacyjne pozostaną na tym samym poziomie (przy założeniu braku szoków podażowych)
U- stopa bezrobocia, N- NAIRU

Ocena teorii NAIRUWielu ekonomistów nie postrzega teorii NAIRU jako wyjaśnienia całego zjawiska inflacji. Natomiast można zaobserwować, posuwając się wzdłuż krótkookresowej krzywej Phillipsa, że bezrobocie może spadać bądź rosnąć w zależności od zmian inflacji. Inflacja może być również spowodowana szokami podażowymi jak np w latach 70. XX w. Teoria NAIRU była zamierzona jako argument przeciw keynsowskiemu zarządzaniu popytem a na korzyść wolnego rynku. Nie istnieje teoretyczna podstawa do przewidywania NAIRU. Monetaryści natomiast popierają stwierdzenie, że poprawne podejście do bezrobocia następuje jedynie przez miary mikroekonomiczne, a nie makroekonomiczne jak NAIRU.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 16 sierpnia 2016 r.