Konto wynikowe Przekierowano ze strony: Nominal account ang. nominal account

Konto wynikowe – służące do ewidencji zmian pozabilansowych - kosztów (strat) i przychodów (zysków). Konta wynikowe służą do ewidencji operacji gospodarczych, które odzwierciedlają proces powstawania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie.

Spis treści

Opis

Osiąganie wyniku finansowego wiąże się z ponoszonymi przez jednostkę kosztami i stratami oraz uzyskiwaniem przychodów i zysków.

Konta wynikowe nie posiadają salda ani początkowego ani końcowego, służą tylko do obliczania obrotów.

Na koniec roku obrotowego (31.XII) salda kont kosztów i przychodów przenosi się na wynik finansowy. Porównując koszty i straty oraz przychody i zyski ustala się ostateczny wynik finansowy (zysk lub stratę).

Przykłady kont wynikowych

Numer Nazwa konta
700 sprzedaż produktów
701 koszt sprzedaży produktów
711 koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
730 sprzedaż materiałów i towarów
731 wartość sprzedanych materiałów i towarów
750 przychody finansowe
751 koszty finansowe
760 pozostałe przychody operacyjne
761 pozostałe koszty operacyjne
770 zyski nadzwyczajne
771 straty nadzwyczajne
790 obroty wewnętrzne
791 koszt obrotów wewnętrznych


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.